9. Gamla tentamensfrågor Handelsrätt II

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 30 augusti 2003.
1. AB Tullmejsen har drivit en framgångsrik verksamhet under flera års tid. Företaget har vuxit, vinsterna har investerats, men kassan är inte särskilt stor. Eftersom den offentliga sektorn är kund finns dock en relativt betydande slant på postgirokontot. Verksamheten bedrivs i en egen byggnad på mark som företaget arrenderar. Företaget behöver nu upptaga ett större banklån, och den säkerhet som diskuteras är företagshypotek. Följande konkreta frågor ställs.
a) Omfattar företagshypoteket byggnaden?
b) Omfattar företagshypoteket medel som innestår å postgirokonto?
c) Omfattar företagshypoteket en maskin som företaget belånat genom att först överlåta till en finansiär och sedan leasa tillbaka?
d) Omfattar företagshypotek den del av varulagret som består av kommissionsgods?
Svarsvägledning: Se lagen om företagshypotek 2 kap 1§

2. Faruk har delgivits misstanke om grov oredlighet mot borgenär i samband med en konkurs för åtta år sedan. Det läggs honom därvid till last att han inte lyft ett finger för att vara konkursförvaltaren behjälplig att ”ta hem” diverse olika tillgångar som han har i olika länder. På detta svarar Faruk bara att det inte är hans sak att utföra konkursförvaltarens arbete. Faruk vill ha hjälp med att upprätta en skrivelse till åklagaren, för att om möjligt förmå denne att inte väcka åtal. Hjälp Faruk med skrivelsen.
Svarsvägledning: BrB 11:1
3. Hasse Snack har fått påhälsning av Kronofogden, som vill göra utmätning på grund av skatteskulder. Hasse lever ensam i en bostadsrätt som han nyligen inköpt till ett ganska högt pris. Sedan en månad inhyser han också i lägenheten kompisen Blom, som blivit utslängd av sin f.d. sambo. Kronofogden överväger att utmäta följande.
a) Bostadsrätten
b) Hasses fordran mot Brottsoffermyndigheten, 20.000 kr avseende skadestånd för kränkning m m på grund av misshandel.
c) Ett set med nya golfklubbor, som dock Blom påstår sig vara ägare till.
d) Hasses cykel, en mountain-bike, som han nyttjar till att åka till och från arbetet med.
Bedöm rättsläget!
Svarsvägledning: a) UB 5:1 p 6 b) UB 5:7 c) UB 4:18 st 2 d) UB 5:1, 4

4. Lill-Rune har varit ägare till en begagnad Valmet skogsmaskin (skördare). I oktober 1998 sålde han skogsmaskinen till Jeppe för 250.000 kr. Jeppe betalade maskinen kontant men lät den ligga kvar hos Rune i avvaktan på att avverkningsarbetena skulle komma igång. I november 1998 sålde Rune maskinen på nytt, denna gång till Faruk för 250.000 kr. Faruk betalade också maskinen kontant och lät den ligga kvar hos Rune men lät också upprätta ett köpekontrakt enligt lösöreköpslagen. Lösöreköpskontraktet registrerades vid tingsrätten och kungjordes sedan på sedvanligt sätt. I februari månad sålde Rune maskinen en tredje gång, nu till Skogsklipparen AB för 255.000 kr. Skogsklipparen AB köpte maskinen på avbetalning med återtaganderättsförbehåll för Rune. Maskinen överlämnades till Skogsklipparen AB som erlade 50.000 kr i kontantlikvid. I mars månad försattes Rune i konkurs.
Analysera händelseförloppet!
a) Vem har haft och har nu bäst rätt till maskinen?
b) Om vi tänker oss att Skogsklipparen AB har bäst rätt till maskinen – till vem skall han i så fall erlägga resterande betalningar?
c) Vilka krav har Jeppe, Faruk och Skogsklipparen AB i konkursen ifall de inte skulle ha bäst rätt till maskinen?
Svarsvägledning: a) Tvesala eller ”tresala”. Första köparen kan ”slås ut” av senare vid god tro + tradition. Lösöreköp kan ej ersätta tradition vad gäller fråga om bättre rätt. Annons om lösöreköp innebär ej med automatik ond tro för senare köpare. b) Till konkursboet c) I den mån medlen inte är avskilda blir det fråga om oprioriterade fordringar på återfående av vad de erlagt.
5. AB Osäkra fordringar har som affärsidé att för en bilig penning köpa upp fordringar mot trilskande gäldenärer. Företaget är känt för sina effektiva indrivningsmetoder. Då företagets ordinarie juridiske rådgivare nu befinner sig på vilohem vänder sig AB Osäkra Fordringar till Dig för uttalande om bärigheten av följande invändningar m m som man emottagit från tre olika gäldenärer, samtliga avseende innehavarreverser.
a) Gäldenären X hävdar att den ursprungliga borgenären genom hot förmått honom att underteckna skuldebrevet.
b) Gäldenären Y är på obestånd och AB Osäkra Fordringar undrar därför om man kan låta köpet av reversen gå tillbaka.
c) Gäldenären Z invänder att skulden är betald; på skuldebrevet står endast angivet att skulden skall betalas vid anfordran.
Delge AB Osäkra Fordringar din uppfattning om rättsläget!
 Svarsvägledning: a) 15 och 17§§ skbrl. Jfr 28, 29 §§ AvtL. b) Säljaren ansvarar inte för gäldenärens betalningsförmåga, se 9§ skbrl. Vederhäftighet betyder här betalningsförmåga c) 15§ skbrl
6. Butte äger en jordbruksfastighet som han till följd av vidlyftiga affärer och dåliga konjunkturer tvingats belåna ”upp över skorstenen”. En dag spricker bubblan och det blir exekutiv försäljning efter ansökan av Hypoteket. Det finns, förutom några gamla kraftledningsservitut, fyra inskrivningar i fastigheten.
a) Arrendeavtal avseende jordbruket å fastigheten ingånget i december 1999 och gällande för 25 år.
b) Panträtt från 1990-05-25 för Sista Sparbanken; pantbrevets belopp 1.000.000 kr, skuld 1.650.000 kr.
c) Panträtt från 1997-06-24 till Hypoteket; pantbrevets belopp 1.200.000 kr, skuld 1.875.000 kr.
d) Panträtt från 1995-02-18 till Gibraltar Bank Ltd; pantbrevets belopp 2.000.000 kr, skuld 3.800.000 kr
Kostnaderna för det exekutiva förfarandet uppgår till 40.000 kr och
fastigheten ropas in av Hypoteket för 4 miljoner kr.
a) Upprätta sakägarförteckning och avge skyddsbeloppet. Bortse från den s k utmätningsräntan (dvs det rörliga räntetillägget).
b) Kan arrendet medföra några komplikationer? Beskriv rättsläget härvidlag.
Svarsvägledning: Denna fråga återkommer på annat håll i övningsmaterialet.
7. Petter Nicklasson är ensam ägare till AB Hemska Hem som har försatts i konkurs den 10 oktober 2000. Konkursbouppteckningen utvisar följande tillgångar och skulder.
TILLGÅNGAR
Likvida medel 4.000 kr
Fast egendom 520.000 kr
Varulager 88.000 kr
Kundfordringar 56.000 kr

Totalt: 668.000 kr
SKULDER
Skulder med säkerhet i företagshypotek 120.000 kr
Skulder mot lämnade fastighetsinteckningar 580.000 kr
Skatteskulder 74.000 kr
Löneskulder 28.000 kr
Leverantörsskulder 480.000 kr
Totalt: 1.282.000 kr

Under boets utredning finner konkursförvaltaren att bolaget så sent som den 28 september 2000 betalt förfallna skatteskulder om 170.000 kr samt en icke förfallen låneskuld om 120.000 kr. Anledningen till detta uppger Petter Nicklasson vara att han var tvungen att betala skatteskulder för undvikande av personligt ansvar och att låneskulden var ett lån från en person som hotat att ringa runt och säga att Petter är en dålig betalare.
Hur blir utfallet i konkursen?
Svarsvägledning: Börja med att titta på återvinning, KL 4:1, 10. Betalningen av icke förfallen låneskuld kan återvinnas. Tänk då på att det blir ytterligare 120.000 kr i tillgångar (likvida medel) samt 120.000 kr i skuld (som Du kan anta är oprioriterad). Titta sedan på Förmånsrättslagen. Kolla även lagen om företagshypotek 2 kap 1§ för att se vilken egendom som kan omfattas av detta. Observera att den del av fastighetsskulden som inte täcks av tillgångar blir oprioriterad. Beträffande fördelningen mellan oprioriterade se 18§ förmånsrättslagen.
8. I en rättegång vid en svensk tingsrätt har uppmärksammats att den svenska lagen, i detta fall en bestämmelse i lagen om handelsagentur, inte riktigt stämmer överens med motsvarande bestämmelse i EU-direktivet på området. Diskutera vad som händer i processen. Skall tingsrätten döma i enlighet med den svenska lagen eller i enlighet med EU-direktivet?
Motivera!
Svarsvägledning: Domstolen är bunden av den svenska lagtexten men skall så långt möjligt tolka denna i enlighet med EU-direktivet.


TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 7 februari 2004.
1. Försäljaren Sixten Pip på AB Skrot & Korn har lyckats sälja en bergborrmaskin till Dynamit-Harrys Sprängtjänst AB i Nälden (Sprängtjänst). För att finansiera köpet sluter parterna avtal med finansieringsbolaget Surjämten som innebär att Surjämten köper bergborrmaskinen av AB Skrot & Korn och att Sprängtjänst leasar maskinen av Surjämten. AB Skrot & Korn skall dock leverera maskinen direkt till Sprängtjänst och AB Skrot & Korn har i avtalet med Surjämten åtagit sig att ge Sprängtjänst samma rättigheter som om de vore köpare. Samtidigt har Surjämten överlåtit alla rättigheter som köpare, utom äganderätten, till Sprängtjänst och friskrivit sig från allt ansvar för maskinen.
Vad blir effekten om någon av parterna (Skrot & Korn, Sprängtjänst eller Surjämten) skulle gå i konkurs?
Svarsvägledning: Det intressanta är här att Surjämten har separationsrätt i Sprängtjänsts konkurs, trots att Surjämten ej haft egendom en i sin besittning.
2. Enar har dels ådömts skattetillägg av Kammarrätten och fängelse av Hovrätten. Varken Regeringsrätten eller Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd. Det begångna brottet, skattebrott, begicks 1994, och Högsta domstolens beslut kom strax före julen 2001. Han vänder sig till Dig med frågan om Du med framgång kan föra hans sak vidare till Europadomstolen. Ge honom ett motiverat svar.
Svarsvägledning: Tänk på frågan om rätten att få sin sak prövad inom skälig tid samt frågan om ni bis in idem. Utrymme för diskussioner, ej självklart vad som är rätt eller fel.
3. Snaggozzanos är återförsäljare av kapitalvaror. För att klara administrationen och samtidigt skapa likvider för att göra nyinköp har man ingått ett avtal med finansbolaget Bjärven. Enligt avtalet skall Bjärven överta besväret med att bevaka Snaggozzanos kundfordringar samt ge Snaggozzanos kredit med 80 % av fordringarnas belopp tills kunderna betalar. På detta sätt slipper Snaggozzanos vänta i 30 dagar på att få betalt. I utbyte skall Snaggozzanos betala en avgift samt stämpla sina fakturor till kunderna med meddelandet att ”Bjärven har förvärvat denna fordran. Betala därför till Bjärvens konto nr 123454-6789”. För att ha ordentliga bevis för sina fordringar använder Snaggozzanos sig alltid av metoden att låta sina kreditkunder skriva under en handling med följande innehåll: ”Kreditavtal – Betalning av min skuld om XXXX kronor till Snaggozzanos skall ske till Snaggozzanos eller den som Snaggozzanos anvisar”.
Vad gäller mellan samtliga inblandade om Snaggozzanos skulle gå i konkurs?
Svarsvägledning: Är det fråga om enkla fordringar (t ex fakturor eller enkla skuldebrev) vinner förvärvaren skydd mot överlåtarens borgenärer genom denumtiation till gäldenären.
4. Ulf Skurk delar lägenhet med sin syster Claudia. Vid utmätning för Ulfs skatteskulder påträffas en Bruno Liljefors-tavla, vilket enligt syskonens samstämmiga uppgifter är Claudias. Claudia påstår att hon köpt den kontant, men hon kan inte visa kvitto eller någon annan handling som styrker att hon är ägare till tavlan. Förrättningsmannen ställer sig tvivlande till uppgifterna eftersom Claudia inte deklarerat några inkomster på många år. Ulf däremot har haft betydande inkomster varför det framstår som troligt att tavlan är hans.
a) Kan förrättningsmannen utmäta tavlan och därvid bortse från syskonens uppgifter?
b) Hur skulle svaret bli om Ulf och Claudia istället varit gifta med varandra?
c) Hur skulle svaret bli om Ulf och Claudia inte hade varit syskon och inte heller varit gifta med varandra?
d) Hur skulle svaret bli om Claudia varit en man (Claudio)?
Svarsvägledning: UB 4:19 st 1 och 2
5. AB Tullmejsen i Hackås har fått vissa betalningsproblem. Leverantörsskulderna har vuxit och vissa leverantörer vägrar nu att leverera på kredit. Det finns även skatteskulder. Företagsledningen bedömer dock framtidsutsikterna som goda. Man har just tecknat ett avtal med en återförsäljare i Tyskland och försäljningen väntas ta fart framåt våren. Företagets VD samt dess styrelseordförande, som också är huvudägaren, uppsöker Dig för goda råd. De ställer bl a följande frågor, på vilka de önskar välmotiverade svar.
a) Är det någon överhängande risk för att företaget försätts i konkurs?
b) Föreligger förutsättningar för företagsrekonstruktion?
 Svarsvägledning: a) Se KL 1:2 b) Se lagen om företagsrekonstruktion; det gäller att titta på såväl ställning som resultat (och blicka framåt)
6. Antag att Du praktiserar hos en advokat som skall försvara en klient som är åtalad för bokföringsbrott. Du är inte närmare insatt i själva fallet i sak, men utifrån lagtexten anser Du dig kunna ge Din arbetsgivare tre generellt sett goda argument att använda vid försvaret av klienten. Vilka tre argument kan Du tänka Dig? (Sök gärna vara kreativ.)
Svarsvägledning: Tänk t ex på huvudsakskriteriet, subjektiva rekvisitet samt rubricering/ straffvärde.
7. AB Nisse & Co har problem med tre anställda som man inte anser håller måttet. Nisse själv, som är huvudägaren men inte längre själv är aktiv i företaget, vill ha Dina synpunkter på följande tre fall.
a) Den nye VD:n, Carl Stram, är enligt Nisse en besvikelse. Ledarskap m m fungerar inte, ”ingen vet vad som gäller”. Troligen beror detta på privata bekymmer som gör att han inte odelat kan koncentrera sig på sitt arbete.
b) Rosamunda har strippat på företagets julfest, vilket Nisse anser vara opassande. Han anser också att hon allmänt har en alltför ”vampig” framtoning.
c) Arne har telefonledes skällt ut en av företagets viktigare kunder och kallat honom ”besvärlig” och ”Viktig-Petter”.
Svarsvägledning: Se LAS särskilt 1 och 7§§. VD omfattas ej av LAS. Betr Rosamunda observera tvåmånadersregeln i 7§. Illojalitet? Samarbetsvårigheter? Tillräckligt med varning, omplacering el. dyl?
8. Olof Stenbumling äger en jordbruksfastighet som han till följd av vidlyftiga affärer och dåliga konjunkturer tvingats belåna ”upp över skorstenen”. En dag spricker bubblan och det blir exekutiv försäljning efter ansökan av Hypoteket. Det finns, förutom några gamla kraftledningsservitut, fyra inskrivningar i fastigheten.
Arrendeavtal avseende jordbruket å fastigheten ingånget i december 1999 och gällande för 25 år.
Panträtt från 1990-05-25 för Sista Sparbanken; pantbrevets belopp 1.000.000 kr, skuld 1.650.000 kr.
Panträtt från 1997-06-24 till Hypoteket; pantbrevets belopp 1.200.000 kr, skuld 1.875.000 kr.
Panträtt från 1995-02-18 till Gibraltar Bank; pantbrevets belopp 2.000.000 kr, skuld 3.800.000 kr.
Kostnaderna för det exekutiva förfarandet uppgår till 40.000 kr och fastigheten ropas in av Hypoteket för 4 miljoner kr.
a) Upprätta sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet. Bortse från den s k utmätningsräntan (d v s det rörliga räntetillägget).
b) Kan arrendet medföra några komplikationer? Beskriv rättsläget härvidlag.
 Svarsvägledning: Sakägarförteckning 1. Sista Sparbanken 1.000.000 kr + 150.000 kr
   2. Gibraltar Bank 2.000.000 kr + 300.000 kr
   3. Kostnaderna 40.000 kr
   4. Hypoteket 1.200.000 kr + 180.000 kr
   5. Arrende -----

Skyddsbelopp (summan av p 1 – 4) = 3.490.000 kr.
Hypoteket får 4.000.000 kr – 3.490.000 kr = 510.000 kr
Betr. arrendet se UB 12:46 och observera reglerna om arrendatorns besittningsskydd.


TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 050816
1. Hasse Snack har behov av ett litet lån på 100.000 kr. Långivaren kräver säkerhet varvid följande övervägs.
a) En snöskoter värd ca 120.000 kr, som dock Hasse inte vill lämna ifrån sig.
b) En andel om 25 procent i en travhäst värd ca 350.000 kr. Hästen är uppstallad hos en travtränare.
c) En sommarstuga som står på arrenderad mark.
d) Borgen av Hasses sambo, som dock f n är arbetslös.
Kan långivaren få godtagbar säkerhet i något eller några av dessa alternativ, och vad krävs i så fall?
 Svarsvägledning: a) Lösöreköp b) Denuntiation till tränaren c) Säkerhetsöverlåtelse d) Kreditprövning? Godtas hon av banken?
2. De tre studenterna Ben, Sten och Sara hyr såsom bostad varsitt rum i övervåningen på en villa i Öfre Östersund. Ben har ekonomiska bekymmer, bl a är han notorisk felparkerare, och en dag kommer Kronofogden för att göra utmätning. Redan i hallen får Kronofogdemyndigheten syn på en cykel värd ca 35.000 kr. Ben vill inte kännas vid denna. Den måste tillhöra någon annan, säger han. Ingen av de andra är hemma vid tillfället.
a) Får Kronofogdemyndigheten utmäta cykeln för Bens skulder?
b) Har det för Kronofogdemyndighetens prövning betydelse om Ben och Sara inlett ett förhållande med varandra?
c) Föreligger hinder mot utmätning enligt 5 kap utsökningsbalken?
Svarsvägledning: Betr a) och b) se UB 4:19 st 1 och 2, betr c) se UB 5:1, 4
3. Enar Ardennersson har lånat ut en ansenlig summa pengar till Jordbruks AB Kossan.
Skuldebrevet har Enar sedan pantsatt hos Banken. Enar blir orolig då han ser hur Kossan ”blöder”, egendomen skingras och banken sitter enligt Enar ”med armarna i kors”. Enar överväger följande åtgärder och vill ha Din bedömning av läget.
a) Kan Enar kräva betalning av Kossan, trots att skulden inte är förfallen till betalning?
b) Kan Enar söka Kossan i konkurs?
c) Kan Enar kräva Banken på skadestånd?
Svarsvägledning: Denna fråga ser Du även på annat håll i övningsmaterialet.

4. Förklara vilka komplikationer ett arrendeavtal kan medföra vid exekutiv försäljning av en jordbruksfastighet! (Närstående eller bulvan till gäldenären är arrendator.)
 Svarsvägledning: Se UB 12:46 och jämfr arrendatorns besittningsskydd enligt JB.
5. Lill-Rune har varit ägare till en begagnad Valmet skogsmaskin (skördare). I oktober 1998 sålde han skogsmaskinen till Jeppe för 250.000 kr. Jeppe betalade maskinen kontant men lät den ligga kvar hos Rune i avvaktan på att avverkningsarbetena skulle komma igång. I november 1998 sålde Rune maskinen på nytt, denna gång till Faruk för 250.000 kr. Faruk betalade också maskinen kontant och lät den ligga kvar hos Rune men lät också upprätta ett köpekontrakt enligt lösöreköpslagen. Lösöreköpskontraktet registrerades vid tingsrätten och kungjordes sedan på sedvanligt sätt. I februari månad sålde Rune maskinen en tredje gång, nu till Skogsklipparen AB för 255.000 kr. Skogsklipparen AB köpte maskinen på avbetalning med återtaganderättsförbehåll för Rune. Maskinen överlämnades till Skogsklipparen AB som erlade 50.000 kr i kontantlikvid. I mars månad försattes Rune i konkurs.
Analysera händelseförloppet!
a) Vem har haft och har nu bäst rätt till maskinen?
b) Om vi tänker oss att Skogsklipparen AB har bäst rätt till maskinen – till vem skall han i så fall erlägga resterande betalningar?
c) Vilka krav har Jeppe, Faruk och Skogsklipparen AB i konkursen ifall de inte skulle ha bäst rätt till maskinen?
Svarsvägledning: Denna fråga ser Du även på annat håll i övningsmaterialet.

6. AB Nisse & Co har problem med tre anställda som man inte anser håller måttet. Nisse själv, som är huvudägaren men inte längre själv är aktiv i företaget, vill ha Dina synpunkter på följande tre fall. Han vill veta om personen ifråga kan sägas upp eller om LAS lägger hinder i vägen.
a) Den nye VD:n, Carl Stram, är enligt Nisse en besvikelse. Ledarskap m m fungerar inte, ”ingen vet vad som gäller”. Troligen beror detta på privata bekymmer som gör att han inte odelat kan koncentrera sig på sitt arbete.
b) Rosamunda har strippat på företagets julfest, vilket Nisse anser vara opassande. Han anser också att hon allmänt har en alltför ”vampig” framtoning.
c) Arne Dyngrak planerar att öppna eget och har därför pratat med några anställda om att följa med honom.
Motivera!
Svarsvägledning: VD omfattas ej av LAS, se 1§. Se i övrigt särskilt 7§. Betr. Rosamunda kan man tänka på tvåmånadersregeln samt möjligheten till t ex tllsägelse, varning eller omplacering. Vad gäller Arne kan detta uppfattas som illojalt.
7. En konvention som konungariket Sverige ingått/tilltätt blir inte utan vidare gällande lag här i riket. Ange kort två ”arbetsmetoder” enligt vilka en konvention s a s omvandlas till gällande svensk lag!
Svarsvägledning: Inkorporering, transformering.
8. Christer Pettersson med firma Sne-Pe:s Livs försattes i konkurs av Östersunds tingsrätt den 8 december 2004. Konkursförvaltaren Buhse funderar över huruvida följande transaktioner, vidtagna av Pettersson, är återvinningsbara.
a) Pettersson har den 2 december 2004 givit borgenären X betalt i varor för en förfallen skuld om 50.000 kr.
b) Pettersson har den 18 november 2004 efter diverse påtryckningar betalat en icke förfallen skuld om 20.000 kr till Y (som bl a hotat att koppla in Dragans Inkassoservice på fallet).
c) Pettersson betalade den 20 augusti 2004 en förfallen (”hos kronofogdemyndigheten liggande”) skatteskuld om 100.000 kr.
Bistå Buhse med tre goda råd!
Svarsvägledning: Betr a) och b) se KL 4:10, betr c) se Kl 4:1.

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 2006-02-11
1. Vad krävs för att en köpare skall vinna sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer vid överlåtelse av
a) personbil
b) sommarstuga på arrenderad tomt
c) värdepapper pantsatta hos bank
d) värdepapper pantsatta hos privatperson
e) samäganderättsandel i travhäst
f) fastighet
Svarsvägledning: Denna fråga ser Du även på annat håll i övningsmaterialet.
2. Inkassoföretaget Knäkrossen AB har etablerat sig i Östersund. Kundtillströmningen är god, eftersom företaget snabbt fått rykte om sig att kunna driva in pengar även där det till synes inte finns några tillgångar. Annons AB Skojaren lämnar över två obetalda fakturor för indrivning. Knäkrossen köper fordringarna av Skojaren för 20 procent av nominellt belopp. Knäkrossen möts av följande invändningar från de två fakturagäldenärerna.
a) A invänder att han aldrig beställt någon annons, och hotar med polisanmälan. Knäkrossen svarar att man inte har någon kännedom om detta och att man inte haft någon anledning misstänka att de fordringar man förvärvat inte är ”riktiga”.
b) B invänder att han redan betalat, och han kan visa kvitto.
Bedöm rättsläget!
Svarsvägledning: Se 27 § skbrl. Fakturafordringar följer reglerna om enkla skuldebrev.
3. Åkericentralen AB har av AB Volvo köpt en ny lastbil på avbetalning med återtaganderätt för AB Volvo. Kan bilen utmätas för
a) restskulden?
b) andra skulder?
 Svarsvägledning: a) Nej, handräckning. Se lagen om näringsidkares avbetalningsköp, 19§ b) Ja, se UB 5:5 st 2 och 9:10.
4. Fastighets AB Husbocken har hamnat i betalningssvårigheter, och detta har framtvingat en exekutiv försäljning av en utav företagets hyresfastigheter, belägen i centrala Östersund. Försäljningen har begärts av Jamtbanken. Kostnaderna för det exekutiva förfarandet uppgår till 35.000 kr. Följande inteckningar finns.
- Jamtbanken: fordran 2,5 miljoner kr, pantbrev 2 miljoner kr, uttaget 1996-04-27
- Nils tassemark (f ö huvudägare i fastighets AB Husbocken): fordran 2 miljoner kr, pantbrev 3 miljoner kr, uttaget 1978-10-23
- Hypoteket: fordran 300.000 kr, pantbrev 500.000 kr, uttaget 1992-05-18
- Västbanken: fordran 2,5 miljoner kr, pantbrev 1,5 miljoner kr, uttaget 1998-09-15
Fastigheten inropas av Jamtbankens närstående Nord-Invest AB för 4 miljoner kr.
a) Upprätta sakägarförteckning
b) Ange skyddsbeloppet
c) Ange hur köpeskillingen skall fördelas.
Bortse från det rörliga räntetillägget!
Svarsvägledning: Sakägarförteckning; 1. Nils Tassemark 2.000.000 kr 2. Ägarhypotek 1.000.000 kr 3. Hypoteket 300.000 kr 4. Ägarhypotek 200.000 kr 5. Kostnaderna 35.000 kr 6. Jamtbanken 2.000.000 kr + 300.000 kr 7. Västbanken 1.775.000 kr
Skyddsbelopp: Summan av 1 – 5, d v s 3.535.000 kr. Jamtbanken får 4.000.000 kr – 3.535.000 kr= 465.000 kr. Därjämte får man ägarhypotek 1.000.000 kr + 200.000 kr (som utmäts), d v s totalt 1.665.000 kr.
5. Anders har försatts i personlig konkurs. Hela hans ”inperium” har rasat som ett korthus. Konkursförvaltaren intresserar sig för ett antal transaktioner som Anders vidtagit inför konkursen.
a) Hans gode vän J.O. Carlsson har erhållit ett fett arvode en månad innan konkursansökan mot faktura med texten ”rådgivning”.
b) Anders har efter påtryckningar från maskin-Bolaget företagit en sale-and-lease-back affär avseende en dyrbar maskin. Anders har enligt skriftligt köpekontrakt sålt maskinen till Maskin-Bolaget och sedan leasat den tillbaka.
c) Anders har fyra månader innan konkursansökan till sin styvson sålt en fastighet till underpris.
Banken, som är största fordringsägaren i konkursen, trycker på hos
konkursförvaltaren för att denne skall få transaktionen att gå tillbaka. Gör en
bedömning av rättsläget.
Svarsvägledning: a) KL 4:8 b) Har maskinen traderats? c) KL 4:6

6. Enar Ardennersson har stora latenta skatteskulder, med anledning av att det vid en pågående skatterevision håller på att uppdagas att han undanhållit betydande intäkter från beskattning. Han förväntar sig en konkursansökan så småningom med anledning därav. Ardennersson har även ett banklån i Västbanken. Eftersom Ardennersson tidigare varit anställd i banken vill han inte ”blåsa” denna, utan han vill betala sin bankskuld innan allt rasar för honom.
Följande frågor uppstår.
a) Är det ok att Ardennersson betalar sin bankskuld trots att denna inte är förfallen till betalning? Vad kan hända?
b) Ge honom ett gott råd om hur han bör agera, då han är så angelägen om att banken skall få betalt!
 Svarsvägledning: a) Nej, se KL 4:10 samt BrB 11:4 b) Sätt in pengarna på banken. Banken får då en skuld till Enar och kan åberopa kvittning i konkursen, KL 5:15

7. AB Telefon-Lur driver verksamhet inriktad på försäljning av varor via säljare som uteslutande söker upp tänkbara kunder via telefon. Diskussion har uppkommit huruvida dessa s k telefonförsäljare skall anses anställda hos AB Telefon-Lur eller om de skall anses vara egna företagare. Ange tre tänkbara faktorer av betydelse vid avgörande av denna fråga.
Svarsvägledning: Denna problematik är berörd på annat håll i övningsmaterialet.
8. Förklara begreppen inkorporering respektive transformering i den mening begreppen används i samband med internationella konventioner.
Svarsvägledning: Inkorporering; en lag stiftas som säger t ex att konventionen si och så är gällande rätt (i Sverige): t ex Europakonventionen. Transformering;konventionstexten omarbetas till en svensk lagtext, en lag som då stiftas av riksdagen.


TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 2007-01-20, kl 9-14
1. Förklara när köparen vinner skydd mot säljarens borgenärer vid överlåtelse av
a) fakturafordran
b) sommarstuga å arrenderad mark
c) segelbåt med samtidigt övertagande av båtplatskontrakt
Svarsvägledning: a) denuntiation till gäldenären b) köpeavtalet c) övertagande av båtplatskontrakt anses likvärdigt med tradering
2. Arne Dyngrak har genom gåvobrev överlåtit en jaktstuga till en god vän, Tåmas, med bl a det i gåvobrevet inskrivna bvillkoret att den ”ej får utmätas”. Tåmas har emellertid dålig ekonomi, och efter en tid står Kronofogden Benermark vid dörren och vill utmäta stugan. Tåmas börjar då ivrigt påpeka att Arne Dyngrak skrivit in att stugan inte får utmätas. Benermark säger att detta inte har någon rättslig betydelse. Förklara rättsläget med angivande av lagrum!
Svarsvägledning: UB 5:5. Klausulen ”får ej utmätas” har ej avsedd verkan, det skall vara ett överlåtelseförbud.
3. Det har framkommit att Arne Dyngrak var på obestånd då gåvan under fråga 2 gavs. Han blir försatt i konkurs på dagen sex månader efter gåvobrevets datering och konkursförvaltaren vill begära återvinning av gåvan. Benermark har emellertid redan fattat ett utmätningsbeslut avseende stugan för Tåmas skuld. Hur går det med återvinningen? Förklara!
 Svarsvägledning: KL 4:6, Förmånsrättslagen 8§, Jfr KL 3:7, 8 och 4:18, KL 4:13.

4. Pelle Pungroth är ömsom kommissionär, ömsom återförsäljare inom affärsområdet skogs- och lantbruksmaskiner. Ibland håller han auktioner, särskilt då han köpt upp konkurs- eller dödsbon. Likviderna från köparna låter Pungroth gå direkt in på sitt rörelsekonto. Följande frågor uppstår.
a) Vad händer den de olika huvudmännens fordringar som Pungroth inte hunnit betala från sitt rörelsekonto ifall Pungroth försätts i konkurs?
b) Begår Pungroth brott, och i så fall vilket, genom att låta medlen gå in på rörelsekontot istället för på t ex ett klientmedelskonto?
c) Kan det någon gång s a s var ok att sammanblanda egna och andras medel på ett och samma konto?
Svarsvägledning: a) Oprioriterade fordringar, då medlen ej är avskilda b) Förskingring, BrB 10:1 c) Om man är likvid och solvent

5. Petronella har för några år sedan anlitats som medhjälpare till konsulten Jukka A. Nymanen. Ingen vet skert om hon skall betraktas som anställd av honom eller om hon skall betraktas som en självständig förtagare/uppdragstagare. Du skall peka på sex allmänt sett tänkbara faktorer av betydelse för denna bedömning.
Svarsvägledning: Denna frågeställning är berörd på annat håll.
6. Hasse Snack, med firma Snacks Maskinservice, har för att bättra på likviditeten sålt en och samma fakturafordran till två olika factoringföretag. Belys rättsläget och förklara vem som har rätt till fordringen.
Svarsvägledning: Tvesala. Fakturafordringar följer reglerna om enkla skuldebrev. Köpare nr 2 vinner vid god tro + denuntiation (till gäldenären).
7. Janzon med Zäta äger en jordbruksfastighet som han till följd av vidlyftiga affärer och dåliga konjunkturer tvingats belåna ”upp över skorstenen”. En dag spricker bubblan och det blir exekutiv försäljning efter ansökan av Landshypotek. Det finns, förutom några gamla kraftledningsservitut, fyra inskrivningar i fastigheten.
a) Arrendeavtal avseende jordbruket å fastigheten ingånget i december 1999 och gällande för 25 år.
b) Panträtt från 1990-05-25 för Sista Sparbanken; pantbrevets belopp 1.000.000 kr, skuld 1.650.000 kr.
c) Panträtt från 1997-06-24 till Landshypotek; pantbrevets belopp 1.200.000 kr, skuld 1.875.000 kr.
d) Panträtt från 1995-02-18 till Bankirfirman Thenberg & Kinde; pantbrevets belopp 2.000.000 kr, skuld 3.800.000 kr.
Kostnaderna för det exekutiva förfarandet uppgår till 40.000 kr och
fastigheten ropas in av Landshypotek för 4 miljoner kr.
1. Upprätta sakägarförteckning och avge skyddsbeloppet. Bortse från
den s k utmätningsräntan (dvs det rörliga räntetillägget).
2. Kan arrendet medföra några komplikationer? Beskriv rättsläget
härvidlag.
Svarsvägledning: Sakägarförteckning; 1. Sista Sparbanken 1.000.000 kr + 150.000 kr 2. Thenberg & Kinde 2.000.000 kr + 300.000 kr 3. Kostnaderna 40.000 kr 4. Landshypotek 1.200.000 kr + 180.000 kr 5. Arrende -----
Skyddsbelopp 3.490.000 kr (Landshypotek får 510.000 kr) Betr arrendet se UB 12:46, jfr arrendatorns besittningsskydd enligt JB.
8. Kålle Norén, verksam i parfym- och kosmetikabranschen, har efter ett ivrigt representerande på några av Paris bättre krogar lyckats erhålla agenturen för Sverige avseende parfymmärket ”Estée Lauder”. Då Kålle gentemot sina kunder är mån om en ”folklig” framtoning tar han sig för att försvenska parfymnamnet och i marknadsföringen använda namnet ”Astrid Luder”. Så snart den franske huvudmannen får kännedom om denna marknadsföring och namnets språkliga innebörd häver han (med omedelbar verkan) agenturavtalet. Kålle blir bestört, han är helt oförstående, och han undrar om fransmannen verkligen kan häva agenturavtalet. Kålle vill ha agenturen tillbaka eller i vart fall skadestånd.
a) Vart skall Kålle vända sig?
b) Vilket lands lag är tillämplig på avtalsförhållandet?
Motivera svaren, gärna genom att hänvisa till eventuella lagrum!
 Svarsvägledning: a) Se Brysselförordningen (svarandens hemvist) b) Se Romförordningen (lagen i det land där agenturen är belägen)

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 2007-01-31
1. AB Folk-Svagen är s k generalagent för ett visst bilmärke i Sverige. En av dess återförsäljare Bil-Pelle i Östersund är inte riktigt kreditvärdig, så AB Folk-Svagen vill egentligen ha kontant betalning av denne vid leverans. Detta är dock inte möjligt, varför AB Folk-Svagen nu överväger följande alternativ.
a) Inskriva äganderättsförbehåll i köpeavtalen.
b) Leverera bilarna i kommission
Förklara för AB Folk-Svagen vad Du anser om dessa bägge alternativ.
Svarsvägledning: a) Ägarförbehåll håller ej vid försäljning till återförsäljare
                               b) Se 23§ KommL
2. Snaggozzanos är återförsäljare av kapitalvaror. För att klara administrationen och samtidigt skapa likvider för att göra nyinköp har man ingått ett avtal med finansbolaget Bjärven. Enligt avtalet skall Bjärven överta besväret med att bevaka Snaggozzanos kundfordringar samt ge Snaggozzanos kredit med 80 % av fordringarnas belopp tills kunderna betalar. På detta sätt slipper Snaggozzanos vänta i 30 dagar på att få betalt. I utbyte skall Snaggozzanos betala en avgift samt stämpla sina fakturor till kunderna med meddelandet att ”Bjärven har förvärvat denna fordran. Betala därför till Bjärvens konto nr 123454-6789”. För att ha ordentliga bevis för sina fordringar använder Snaggozzanos sig alltid av metoden att låta sina kreditkunder skriva under en handling med följande innehåll: ”Kreditavtal – Betalning av min skuld om XXXX kronor till Snaggozzanos skall ske till Snaggozzanos eller den som Snaggozzanos anvisar”.
Vad gäller mellan samtliga inblandade om Snaggozzanos skulle gå i konkurs?
Svarsvägledning: Denuntiation till gäldenären avgörande.
3. Abbe och Rosamunda bor tillsammans i en fyrarumslägenhet i Öfre Östersund. De har hyrt ut ett rum till Synt-Hasse, som skall bo där tillfälligt i tre månader. Synt-Hasse har stora skulder och en dag kommer Kronofogden på besök. Denne intresserar sig för en tavla av Karl Örbo som hänger i vardagsrummet och en tävlingscykel som står i hallen. Abbe och Rosamunda är förtvivlade. Abbe hävdar att cykeln tillhör honom, men han har inga köpehandlingar. Rosamunda hävdar att hon köpt tavlan på en auktion och inte heller hon har några köpehandlingar. Synt-Hasse ligger bakfull i sin säng och bryr sig inte. Kan Kronofogden utmäta egendomen? Förklara rättsläget!
Svarsvägledning: Se UB 4:19 st 1 och 2
4. Anders har försatts i personlig konkurs. Hela hans ”imperium” har rasat som ett korthus. Konkursförvaltaren intresserar sig för ett antal transaktioner som Anders vidtagit inför konkursen.
a) Hans gode vän J.O. Carlsson har erhållit ett fett arvode en månad innan konkursansökan mot faktura med texten ”rådgivning”.
b) Anders har efter påtryckningar från maskin-Bolaget företagit en sale-and-lease-back affär avseende en dyrbar maskin. Anders har enligt skriftligt köpekontrakt sålt maskinen till Maskin-Bolaget och sedan leasat den tillbaka.
c) Anders har fyra månader innan konkursansökan till sin styvson sålt en fastighet till underpris.
Banken, som är största fordringsägaren i konkursen, trycker på hos
konkursförvaltaren för att denne skall få transaktionen att gå tillbaka. Gör en
bedömning av rättsläget.
Svarsvägledning: a) KL 4:8
                               b) Har tradering skett?
                               c) KL 4:6 (blandat fång)

5. Makarna Suhrmuhle äger en fastighet tillsammans med hälften vardera. Mannen har stora skulder, av någon anledning står han ensam betalningsansvarig för alla lån. Efter ansökan från Uppstickarbanken mäter Kronofodemyndigheten ut fastigheten. Trots hustruns protester säljs hela fastigheten på exekutiv auktion. Följande har panträtt i fastigheten.
1. Uppstickarbanken, fordran 200.000 kr, pantbrevet från 2004-01-28 är på 180.000 kr
2. Glasbanken, fordran 400.000 kr, pantbrev från 1999-06-12 på 300.000 kr
3. SBAB, fordran 500.000 kr, pantbrev från 1993-04-27 på 600.000 kr.
a) Har Kronofogdemyndigheten rätt att sälja hela fastigheten? Lagrum?
b) Upprätta sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet.
(Bortse från det rörliga räntetillägget.)
Svarsvägledning: Du ser liknande/samma fråga på annat håll i övningsmaterialet.

6. Mumrik har anställts på prov under sex månader, sista halvåret 2006, hos AB Media. Dagen före julafton meddelar arbetsgivaren muntligen att anställningen upphör 31 december. Mumrik menar att anställningen skall fortsätta eftersom
a) det inte finns saklig grund för uppsägning.
b) han inte erhållit någon skriftlig uppsägning.
Bedöm Mumriks invändningar och ange lagrum!
Svarsvägledning: Se LAS 6§
7. Förklara begreppen inkorportering respektive transformering i den mening begreppen används i samband med internationella konventioner.
8. Lasse Snömos har försatts i konkurs efter att ha drivit en omfattande verksamhet såsom enskild näringsidkare. Han har tillgångar i Italien och Frankrike. Följande frågor hamnar på åklagarens bord.
a) Lasse Snömos har, t o m då han avlade ed på bouppteckningen, helt förtigit tillgångarna i Italien.
b) Lasse Snömos har visserligen informerat konkursförvaltaren om tillgångarna i Frankrike, men han har inte lyft ett finger för att hjälpa konkursförvaltaren att ta hem dessa tillgångar.
Hjälp åklagaren att motivera beslut i åtalsfrågan!
Svarsvägledning: Se BrB 11:1 och 15:1

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 2008-01-07

1. AB Jämtskruv har försatts i konkurs. Tim Propp har förordnats såsom konkursförvaltare. Någon tid innan konkursen har AB Jämtskruv tecknat kontrakt om leverans av varor (skruv) dels till återförsäljaren Gärdin & Persson och dels till kommissionären Skruv-Nisse. Tim Propp undrar vad han skall göra med skruven i följande fall.

a) Ett parti som gärdin & Persson betalat i förskott men som inte levererats.
b) Ett parti som levererats till Gärdin & Persson men som inte betalats trots ett flertal påminnelser.
c) Ett parti som levererats till Skruv-Nisse, och som denne har till försäljning i ett särskilt utrymme.
d) Ett parti som levererats till Skruv-Nisse och av denne förvaras tillsammans med annan likadan skruv som han köpt av andra leverantörer.
Förklara rättsläget för Tim Propp!

Svarsvägledning: a) Behålla. Ej tradition
                                b) Driva in betalning
                                c) 23§ KommL
                                d) Separationsrätten har gått förlorad p.g.a sammanblandning.
 

2. När vinner en köpare sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer vid
a) konsumentköp av bil
b) sommarstuga på arrenderad tomt
c) Köp på exekutiv auktion

Svarsvägledning: Du ser liknande/samma fråga på annat håll i övningsmaterialet.

3. AB Reversinvest har som pant tagit emot ett enkelt skuldebrev samt köpt en stor fakturafordran till kraftigt reducerat pris.
a) Vad händer om respektive gäldenär gör en invändning om ocker? Kan AB Reversinvest ändå kräva betalning?
b) När vinner AB Reversinvest skydd mot panträttarens respektive överlåtarens borgenärer?

Svarsvägledning: a) 27§ skbrl
                               b) Denuntiation till gäldenären

4. Hans Helsefyhr äger en skogsfastighet som skall försäljas på exekutiv auktion. Försäljningen har begärts av Finans AB Penningpungen och kostnaderna uppgår till 30.000 kr. Fastigheten besväras av följande inteckningar Finsna AB Penningspungen från 2007-07-26, pantbrev 200.000 kr, skuld 216.000 kr Mats H:son Elgh (privat långivare) från 2002-01-11, pantbrev 800.000 kr, skuld 600.000 kr. Danske Bank från 2004-08-01, pantbrev 600.000 kr, skuld 825.000 kr. Nordea från 2001-10-10, pantbrev 1.000.000 kr, skuld 1.800.000 kr.
Fastigheten ropas in av Jämtkraft för 3,5 miljoner kr.

a) Upprätta sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet (bortse från det rörliga
räntetillägget).
b) Hur blir utfallet?

Svarsvägledning: Du ser liknande/samma fråga på annat håll i övningsmaterialet.

5. AB Kånken har försatts i konkurs den 1 oktober 2007. Konkursbouppteckningen utvisar följande tillgångar och skulder.

Tillgångar
Likvida medel 4.000 kr Fast egendom 250.000 kr Varulager 40.000 kr Kundfordringar 26.000 kr
320.000 kr
Skulder
Skulder med säkerhet i företagshypotek 180.000 kr Skulder mot lämnade fastighetsinteckningar 280.000 kr Skatteskulder 54.000 kr Löneskulder 18.000 kr Leverantörsskulder 120.000 kr
652.000 kr
Under boets utredning finnes konkursförvaltaren att bolaget så sent som den 28 september 2007 betalt förfallna skatteskulder om 85.000 kr samt en icke förfallen låneskuld om 60.000 kr. Anledningen till detta uppger AB Kånkens företrädare vara att han var tvungen att betala skatteskulder för undvikande av personligt ansvar och att låneskulden var ett lån för en person som hotat anlita ”torpeder” om han inte fick betalt.
Hur blir utfallet i konkursen?

Svarsvägledning: Se kl 4:1 och 4:10 och börja med att återvinna 60.000 kr. (Glöm inte att lägga till beloppet på både tillgång- och skuldsidan.) Utgå sedan från Förmånsrättslagen. Se lagen om Företagshypotek 2:1. Obs även att fastigheten är överbelånad varför 30.000 kr här blir oprioriterad fordran.

6. Lillebrand är konstnär med atelje hemma i bostaden. En dag kommer Kronofogden för att göra utmätning. Kan de tavlor Lillebrand målat utmätas?
Förklara!


Svarsvägledning: UB 5:9, UpphovsrättsL 42§


7. Tjock-Olle vill säga upp en tillsvidareanställd kock på den grunden att denne vid tre olika tillfällen kommit för sent till sitt arbete. Kocken vill inte godta uppsägningen.

a) Hjälp Tjock-Olle med tänkbara argument till varför denna kan tänkas ha rätt.
b) Hjälp kocken med tänkbara argument till varför uppsägningen kan vara olaglig.
Svarsvägledning: Se LAS 7§. Misskötsamhet? Olyckliga omständigheter? Tvåmånadersregeln.
8. Du skall börja praktisera som ”bolagsjurist” på ett jämtländskt företag som skall börja exportera varor till Thailand. Det jämtländska företaget vill att svensk rätt skall gälla och att alla tvister skall prövas i svensk domstol.

a) Vilka lagar eller konventioner är det som gäller?
b) Kan man i avtalet med bindande verkan reglera vad som skall gälla i fråga om tillämplig
lag och behörig domstol?
c) Vill Du rekommendera skiljeklausul? Motivera!
Svarsvägledning: a) Brysselförordningen och Romförordningen
b) Ja, se resp. förordning
c) Snabbhet, diskretion, kompetens


TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 2009-01-17
1. Förklara när en köpare vinner skydd mot säljarens borgenärer vid
a) konsumentförvärv av fabriksny bil från näringsidkare (bilhandlare)
b) näringsidkarens förvärv av begagnad bil från bilhandlare (återförsäljare)
c) förvärv av fakturafordran
d) förvärv av byggnad på annans mark
e) förvärv av fritidsbåt med samtidigt övertagande av nyttjanderättsavtal
avseende båtplats
f) förvärv av virke ute i skogen
Svarsvägledning: a) 49§ KkL
b) Tradition
c) Denuntiation till gäldenären
d) Avtalet
e) Övertagande av båtplatskontrakt
f) Märkning

2. Svenne Bubbel har till följd av den s k finanskrisen fått vissa problem med likviditeten. Han undrar om han ”juridiskt” kan nyttja följande egendom som kreditsäkerhet.
a) En segelbåt Conrad 20 som han inte vill lämna ifrån sig
b) Matsilver som han ärvt genom testamente från faster van der Kvist med
villkor att han inte får överlåta matsilvret.
Förklara rättsläget för Svenne Bubbel!
Svarsvägledning: a) Lösöreköp
b) Ett överlåtelseförbud anses även innebära förbud mot pantsättning
3. Peter Petimeter har delgivits uppsägning enligt lagen om anställningsskydd med hänvisning till arbetsbrist. Peter ställer sig helt oförstående till påståendet om arbetsbrist och menar att uppsägningen bottnar i ”personkemin” och att han haft ett par kontroverser med chefen den senaste tiden. Han har dock hört att det inte går att säga emot en arbetsgivares påstående om arbetsbrist. Peter är sist anställd och har ingen nytta av de s k turordningsreglerna. Förklara rättsläget för honom med angivande av hur han bör agera!
Svarsvägledning: Petimeter bör yrka ogiltighetsförklaring och hävda att det är fråga om s k fingerad arbetsbrist.
4. Arne Dyngrak har inför hotande konkurs ”skrivit över”, (dvs överlåtit) praktiskt taget alla sina tillgångar på den s k kärringen (dvs hustrun). Arne får emellertid genast av en bekant (en student som läst handelsrätt II) höra att det inte är så säkert att hans transaktioner är juridiskt hållbara, och att han till och med kan hamna bakom lås och bom. Arne blir nervös och uppsöker Dig för rådgivning. Du skall förklara rättsläget enligt följande.
a) När vinner hustrun (förvärvaren) sakrättsligt skydd mot Arnes (överlåtarens)
borgenärer?
b) Hur ser risken för återvinning ut i stora drag?
c) Kan Arnes transaktioner innebära någon brottslig handling och i så fall
vilken?
Svarsvägledning: a) ÄktB 8:1, jfr traditionskravet
b) KL 4:6, 7
c) BrB 11:1
5. Europakonventionen, d v s Europeiska konventionen d. 4 nov 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, är sedan ett antal år gällande svensk rätt. Förklara hur detta gått till med angivande av vilken ”arbetsmetod” som därvid använts från lagstiftarens sida.
Svarsvägledning: Se lag 1994:1219. Inkorporering
6. Factoringföretaget Penningen har övertagit ett antal kundfordringar (fakturafordringar) från AB Kreditköp. En del kunder hör av sig med betalningsinvändningar till Penningen, hänförliga till reklamationer gentemot AB Kreditköp avseende fel i köpta varor. Gäller sådana invändningar mot Penningen? Förklara!
Svarsvägledning: 27§ skbrl
7. Nisse åker omkring i hela Norrland som säljande representant för ett möbelföretag. Han har F-skattesedel och bilen, en fin BMW, är hans egen och till fullo betald. Nisse har emellertid efter en taxeringsrevision med åtföljande skönstaxering stora skatteskulder, och Kronofogden visar intresse för bilen. Nisse säger att bilen är absolut nödvändig för hans arbete och att Kronofogden därför inte kan utmäta den. Vad händer i ett fall som detta? Förklara rättsläget!
Svarsvägledning: UB 5:1, 4
8. AB Stackaren har haft stora betalningsvårigheter till följd av den s k finanskrisen. Ägarna till AB Stackaren erhåller ett tämligen kortfristigt penninglån från Stat-Invest. Som pant för lånet lämnas aktierna i AB Stackaren till Stat-Invest. Lånesumman tillskjuts till AB Stackaren av aktieägarna/lånetagarna. Då lånet förfaller kan de emellertid inte betala, varför Stat-Invest omgående förklarar att nu äger vi AB Stackaren. Är det så? Förklara rättsläget!
Svarsvägledning: Se 37§ avtalslagen. Förbud mot s k förfallpant.

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 2010-01-14
1. Förklara kort när en köpare erhåller sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer vid köp av
a) Virke ute i skogen
b) Segelbåt å brygga 1, plats 103 i Östersunds hamn (tanken är att båten skall
ligga kvar på samma plats.)
c) Ny personbil näringsidkare - konsument
d) Konst å exekutiv auktion
e) Fakturafordran
f) Skuldebrev ställt till innehavaren
Svarsvägledning: a) Märkning
b) Övertagande av båtplatskontrakt
c) Se 49§ KkL
d) Inropet
e) Denuntiation till gäldenären
f) Tradition
2. AB Säljaren har belånat och pantsatt sina fakturafordringar hos AB Fakturabelåning. Då AB Fakturabelåning kräver betalning från en fakturagäldenär invänder denne följande.
a) Det är inte Ni utan AB Säljaren som skall kräva betalning av mig.
b) Fakturan skall inte betalas eftersom de varor den avser har lämnats tillbaka
till AB Säljaren eftersom varorna var felaktiga.
Förklara med hänvisning till lagrum!
Svarsvägledning: a) Panthavare har rätt att kräva betalning, se 10§ skbrl
b) 27§ skbrl
3. Mister Krister har hamnat i betalningssvårigheter i spåren av den finansiella krisen. För att få loss likvida medel har han lyckats få ett betydande penninglån hos AB Finansvalpen. Som säkerhet för lånet lämnar han aktierna i det av honom helägda bolaget Hispan AB såsom pant. Mister Krister lyckas inte betala lånet på förfallodagen. AB Finansvalpen förklarar då att man behåller de pantsatta aktierna som sina egna med hänvisning till § 18 i lånevillkoren. Denna § säger att vid utebliven betalning tillfaller panten panthavare med full äganderätt. Mister Krister menar att ”så kan man inte göra”, det är oskäligt då aktierna är värda mycket mer än lånesumman.
Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum!
Svarsvägledning: 37§ AvtL
4. Enar Ardennersson äger en jordbruksfastighet. Fastigheten, som är kraftigt belånad, säljs på exekutiv auktion på begäran av Snedbank. Kostnaderna uppgår till 50.000 kr, avseende bl a värdering av egendomen. Enar har ganska kort tid innan utmätningen ingått arrendeavtal med ett honom närstående bolag avseende jordbruket å fastigheten. Fastigheten ropas in av Snedbank för 3,5 miljoner kr. Följande inskrivningar belastar fastigheten.
1. Landshypotek, pantbrev från 1991-11-27 å 2.000.000 kr, låneskuld inklusive
upplupen ränta per exekutionsdagen 2.800.000 kr.
2. Finans AB Girigbuken, pantbrev från 1993-04-16 å 1.000.000 kr. Skuld
inklusive upplupen ränta 850.000 kr. (Enar har varit noga med att sköta detta
lån på grund av Girigbukens tuffa indrivningsmetoder.)
3. Snedbank, pantbrev 2001-06-21 å 3.000.000 kr, skuld inklusive upplupen
ränta 3.850.000 kr.
4. Arrendeavtal daterat 2008-05-20 och inskrivet 2008-08-28 med AB
Ardennersson Jordbruks AB.
Du skall nu
1. Upprätta sakägarförteckning
2. Ange skyddsbeloppet
3. Fördela köpeskillingen
4. Förklara vilka eventuella problem arrendeavtalet kan tänkas ställa till
Observera att Du skall bortse från det rörliga räntetillägget, den s k utmätningsräntan.
Svarsvägledning: 1) Sakägarförteckning 1) Landshypotek 2.000.000 kr
300.000 kr
2) Finans AB Girigbanken 850.000 kr
3) Ägarhypotek 150.000 kr
4) Kostnaderna 50.000 kr
5) Snedbank 3.000.000 kr
450.000 kr
6) Arrende --------

2) Skyddsbelopp (p 1 – 4) = 3.350.000 kr
3) Snedbank erhåller 150.000 kr + 150.000 kr (ägarhypotek)
4) Se UB 12:46

5. Kronofogden kommer hem till Torsten Torsk för att göra utmätning. Frågor uppstår huruvida följande egendom kan utmätas.
a) En dyrbar tavla som Torsten erhållit i gåva från en äldre släkting. Gåvobrevet
innehåller ett villkor om att tavlan ”ej får utmätas”.
b) En bil värd ca 200.000 kr, till fullo betalad som Torsten använder i sitt arbete.
c) Diverse smycken som Torsten bestämt hävdar tillhör hans hustru.
d) En motorbåt som Torsten lika bestämt hävdar tillhör hans tolvårige son.
Båten är också ”skriven” på denne.
e) En sommarstuga som han är hälftendelägare i tillsammans med sin syster.
f) En MC som han köpt på avbetalning (ej till fullo betald)
Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum!
Svarsvägledning: a) UB 5:5. Detta är inget överlåtelseförbud
b) UB 5:1, 4
c) UB 4:19 st 1
d) UB 4:19 st 2
e) UB 8:8
f) UB 5:5

6. Arne Dyngrak har någon månad innan han försattes i konkurs ”skrivit över” allt han äger och har på den s k kärringen.
a) Har den s k kärringen sakrättslig skydd? Förklara förutsättningarna!
b) Förklara kort förutsättningarna för återvinning.
c) Vilket brott kan Arne Dyngrak tänkas ha begått?
Svarsvägledning: a) ÄktB 8:1, jfr traditionskravet
b) KL 4:6, 7
c) BrB 11:1

7. Personalen vid Räddningstjänsten i Östersund har haft julfest. Några ur personalen ”berusade” sig på lustgas i en av ambulanserna, varvid de även passade på att ge varandra några injektioner med i ambulansen befintliga kanyler. Det hela kommer till pressens kännedom och det blir en stort uppslagen artikel i Tidningen. Arbetsgivaren blir upprörd och vill ”sparka” de inblandade. Diskutera huruvida det kan anses föreligga saklig grund för uppsägning enligt lagen om anställningsskydd, med avgivande av något skäl både för och emot.

Svarsvägledning: Avsked (LAS 18§)? Uppsägning (LAS 7§)? Varning el dyl? Tvåmånadersregeln?
8. Förklara kort skillnaden mellan ett EU-direktiv och en EU-förordning samt i vad mån en svensk domstol är bunden av direktivet respektive förordningen!
Svarsvägledning: Förordning är direkt gällande rätt i våra domstolar. Direktiv är påbud till lagstiftaren att införa viss regler.

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 2011-01-13

1. Bilimportören ”Generalagenten” har ett nät av återförsäljare över hela Sverige. Fordonen levereras till dessa mot kontant betalning eller kredit mot bankgaranti. Återförsäljaren Bil-Pelle i Östersund kan varken betala kontant eller ernå bankgaranti. Han är dock en duktig säljare. Generalagenten vänder sig till Dig och ber om ett gott råd om hur man skall lägga upp affärerna med Bil-Pelle. Förklara kort och koncist hur man kan/bör göra, gärna med hänvisning till lagrum!

Svarsvägledning: Se 23§ KomL. Vid fsg till återförsäljare är det inte hållbart med ägarförbehåll.

2. Platt-Bertil & Son överlåter regelbundet sina kundfordringar (fakturor) till Finans AB Torsken. Då Platt-Bertil & Son försätts i konkurs blir det ”dragkamp” mellan konkursförvaltaren Tim Propp och Finans AB Torsken om fakturorona. Torsken har sent på kvällen dagen innan konkursansökan hämtat fakturorona. Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum! Hade det varit någon skillnad om fordringarna hade bestått i skuldbrev ställda till innehavaren? Förklara, gärna med hänvisning till lagrum!

Svarsvägledning: Se 22 och 31§§ skbrl. Tradition resp. denuntiation.

3. Sne-Pe:s Mekaniska bedriver verkstadsrörelse och äger en för ändamålet uppförd byggnad på mark man arrenderar av kommunen. Sne-Pe behöver låna pengar. Banken, som har företagshypotek, vill ej låna ut mera. Sne-Pe vänder sig då till AB Objekt-Finans, som kan tänka sig att låna ut pengar om man får kreditsäkerhet dels i en maskin som används i verksamheten, dels i byggnaden. Låter detta sig göras på ett sakrättsligt hållbart sätt? Förklara med angivande av de problem som kan uppkomma!

Svarsvägledning: Maskinen : sale and lease back; obs att traditionskravet måste uppfyllas.
Byggnaden (lös egendom): säkerhetsöverlåtelse (med löfte att få köpa tillbaka)

4. Arne Dyngrak har efter en genomliden revision och taxeringsprocess mot Fiscus stora skatteskulder, för vilka Kronofogden nu söker utmätning. Den enda tillgång av värde han har är en Lexus som han åker till och från arbetet med. Arne hävdar att Kronofogden då inte får ”ta” bilen. Bilen är också skriven på ”kärringen” och således inte hans uppger han. Blir det utmätning? Förklara!

Svarsvägledning: Se UB 5:1, 4 samt UB 4:19 st 1

5. Ulf Skurk har försatts i konkurs. Konkursförvaltaren hittar inga tillgångar i Sverige, men hittar vissa handlingar som tyder på att Ulf kan ha tillgångar utomlands, bl a i Liechtenstein. Ulf skakar bara på huvudet och vill inte svara på konkursförvaltarens frågor.

a) Ingår eventuella tillgångar utomlands i konkursen?
b) Kan Ulf begå något brott om han inte hjälper konkursförvaltaren?

Förklara!

Svarsvägledning: a) Se KL 3:3
b) Se BrB 11:1


6. Fastighets AB Stenstaden har hamnat i betalningssvårigheter, och detta har framtvingat en exekutiv försäljning av en utav företagets hyresfastigheter, belägen i centrala Sundsvall. Försäljningen har begärts av Sandbanken. Kostnaderna för det exekutiva förfarandet uppgår till 35.000 kr. Följande inteckningar finns.

Sandbanken; fordran 2,5 miljoner, pantbrev 2 miljoner kr, uttaget 1996-04-27,
Rolf Buhse (f ö huvudägare till Fastighets AB Stenstaden); fordran 2 miljoner kr, pantbrev 3 miljoner kr, uttaget 1978-10-23.
Hypoteket: fordran 300.000 kr, pantbrev 500.000 kr, uttaget 1979-12-14.
Storbanken: fordran 4 miljoner kr, pantbrev 3,5 miljoner kr, uttaget 1992-05-18
Västbanken: fordran 2,5 miljoner kr, pantbrev 1,5 miljoner kr, uttaget 1998-09-15.

Fastigheten inropas av Sandbanken närstående Nord-Invest för 8 miljoner kr.

a) Upprätta sakägarförteckning
c) Ange skyddsbeloppet
b) Ange hur köpeskillingen fördelas.

Bortse från det rörliga räntetillägget!

Svarsvägledning: Sakägarförteckning 1. Rolf Buhse 2.000.000 kr
2. Ägarhypotek 1.000.000 kr
3. Hypoteket 300.000 kr
4. Ägarhypotek 200.000 kr
5. Storbanken 3.500.000 kr
+ 500.000 kr
6. Kostnaderna 35.000 kr
7. Sandbanken 2.000.000 kr
+ 300.000 kr
8. Västbanken 1.500.000 kr
+ 225.000 kr

Skyddsbelopp= summan av 1 – 6, d v s 7.535.000 kr

Sandbanken får först 8.000.000 kr – 7.535.000 kr = 465.000 kr. Därpå får man
ägarhypotek (som utmäts), d v s 1.000.000 kr + 200.000 kr. Totalt får Sandbanken 1.665.000 kr

7. AB Sälj har anlitat säljare i olika distrikt för sälja sin nya produkt i så stor omfattning som möjligt. För att slippa regler om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur utformar AB Sälj avtalen med de olika säljarna som anställningsavtal. Du har såsom facklig jurist fått i uppdrag att granska dessa avtalsförhållanden för att avgöra om det rätteligen är fråga om anställningsavtal eller om säljarna skall betraktas som näringsidkare/egna företagare. Peka på sex olika tänkbara faktorer som Du kan titta på därvidlag.

Svarsvägledning: T ex en kund eller flera, graden av styrning och kontroll. F-skattesedel eller inte, egen lokal eller ej, vederlagsformen, förhindrad eller ej att utföra arbete/uppdrag åt andra, personlig arbetsskyldighet eller ej. Obs att en helhetsbedömning måste göras.

8. Förklara kort vad som inom Europarätten avses med

a) lojalitetsprincipen
b) legalitetsprincipen
c) ne bis in idem

Svarsvägledning: a) Skyldighet för nationella lagstiftare, domstolar m fl att vara
lojala mot EU:s institution och rättsakter, t ex vid tolkningar av
nationella bestämmelser.
b) inte bara på straffrättens område, nullum crimen sine lage, utan
även i vidare mening att maktutövning skall ske under lagarna
och inte genom godtycke.
c) ej dömas för samma gärning två gånger.


TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 2012-01-12

1. AB Vitvaror & Son skall sälja följande egendom på kredit och undrar om de har rätt att ta tillbaka egendomen ifall köparen respektive kommissionären försätts i konkurs.

a) Ett kylskåp som säljs till en villaägare.

b) Ett parti om 20 kylskåp som de levererar till en kommissionär för
vidareförsäljning.

Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum.

Svarsvägledning: a) Se JB 2:5
b) Se KommL 23§. Obs specialitetsprincipen


2. Enar Ardennersson säljer sin segelbåt, en Maxi 77, till Hasse Snack. Köpet görs upp genom ett muntligt avtal per telefon och betalning sker via ”nätet”. Hasse insjuknar emellertid och båten blir kvar hos Enar. Enar som tror att det kommer att dröja ett tag innan Hasse tillfrisknar, passar då på att ”sälja” ( d v s belåna) båten genom s k lösöreköp till Objektfinans AB, varvid alla formkrav uppfylles. Då Hasse läser annonsen om lösöreköpet i tidningen blir han så pass pigg att han kommer för att hämta båten. Vem har bäst rätt till båten?

Svarsvägledning: Tvesala. Hasse har bäst rätt då han köpte först. Lösöreköp kan ej ersätta tradering i detta fall.

3. Finansmannen Jacob med firma Jacobs Factoring har efter en besvärlig tid försatts i konkurs. Kort tid innan konkursen har han överlåtit en ”stock” av löpande skuldebrev och fakturor till närstående Finans AB Pundhufvudet. Såväl skuldebreven som fakturorna har sålts till underpris.

a) Vad krävs för att Finans AB Pundhufvudet skall få sakrättsligt skydd
mot Jacobs borgenärer (konkursförvaltaren)?

b) Hur ser förutsättningarna för återvinning ut?

c) Kan Jacob misstänkas ha begått något brott och i så fall vilket?

Ange lagrum vid samtliga delfrågor!

Svarsvägledning: a) Löpande: tradition
Enkla (inkl faktura): denuntiation till gäldenären
b) Se KL 4:6 (blandat fång)
c) Se BrB 11:1

4. Kronofogden kommer till Petter och Niklas för att göra utmätning för skulder som Petter har. Kronofogden intresserar sig för diverse gym-redskap som upptar ett helt rum samt en tavla av en känd konstnär. Petter och Niklas invänder att tavlan tillhör Nicklas ensam och att gymutrustningen ägs av dem båda med samäganderätt. Förklara vem som har bevisbördan beträffande äganderätt, hur starka beviskrav som gäller samt i vad mån Kronofogden kan utmäta och försälja samägd egendom! Ange lagrum!

Svarsvägledning: Se UB 4:19 st 1 och 2, samt UB 8:8

5. Jordbruk AB Kossan har försatts i konkurs. Bolagets fastighet inklusive ekonomibyggnad är intecknad hos Snedbank. Bolaget har upplåtit företagshypotek i sin lösa egendom till Jordbrukskredit. En mjölkmaskinsanläggning är köpt på kredit med äganderättsförbehåll för AB Maskinleverans samt installerad i fastighetens ekonomibyggnad. Vem av Snedbank, Jordbrukskredit eller AB Maskinleverans har hållbar säkerhet i mjölkmaskinsanläggningen i konkursen?
Ange lagrum!

Svarsvägledning: Byggnadstillbehör, se JB 2:2. Ägarförbehåll faller enl. JB 2:5.
Se även lagen om företagshypotek 2:1


6. Rolf Buhse äger en fastighet som skall försäljas på exekutiv auktion. Sökande är Finans AB Hej & Hå. Kostnaderna för förfarandet uppgår till 38.000 kr. Fastigheten inropas av Tim Propp för 1.800.000 kr. Fastigheten belastas av följande inteckningar.

- Finans AB Hej & Hå, pantbrev från 2004-05-10 om 800.000 kr, skuld
965.000 kr.

- Nordea, pantbrev från 1988-11-16 om 600.000 kr, skuld 400.000 kr

- Hypotekskassan, pantbrev från 1992-03-04 om 700.000 kr, skuld
820.000 kr.

- Private långivare Nils Tassemark, pantbrev 2008-02-19 om 600.000 kr,
skuld 650.000 kr.

a) Upprätta sakägarföretckning

b) Ange skyddsbelopp
c) Fördela köpeskillingen

(Lagrum behöver ej anges.)

Svarsvägledning: Sakägarförteckning; 1) Nordea 400.000 kr
2) Ägarhypotek 200.000 kr
3) Hypotekskassan 700.000 kr
+ 105.000 kr
4) Kostnaderna 38.000 kr
5) Finans AB Hej & Hå 800.000 kr
+ 120.000 kr
6) Nils Tassemark 600.000 kr
+ 50.000 kr

Skyddsbelopp = summan av 1) – 4), 1.443.000 kr
Finans AB Hej & Hå får köpeskillingen med avdrag för skyddsbeloppet, d v s 357.000 kr. Dessutom får man 200.000 kr avseende Ägarhypoteket, totalt 557.000 kr

7. Eric Tordön har anlitats av AB Sälj för att s a s sälja in en produkt på en ny marknad och bearbeta en kundkrets. Det går inte så bra för Eric och AB Sälj avbryter samarbetet. Något skriftligt avtal hade inte upprättats. Det enda parterna egentligen avhandlat var vilken produkt som skulle säljas inom vilket geografiskt område Eric skulle verka samt vilken provisionssats som skulle gälla. Eric uppsöker Dig och säger ”jag trodde jag hade en fast anställning” och ”jag har gjort så gott jag har kunnat med säljarbetet”.

a) Du skall först söka utröna ifall Erics avtal med AB Sälj är att anse som
ett anställningsavtal. Peka därvid på tre allmänt tänkbara relevanta
omständigheter som Du frågar Eric om.

b) Ifall det är fråga om ett anställningsavtal, hur bemöter Du då AB Säljs
avbrytande av samarbetet?

Svarsvägledning: a) Se anteckningarna å hemsidan under avsnittet arbetsrätt
b) Det är ett tillsvidareavtal då viss tid ej avtalats. Saklig grund krävs då enligt 7§ LAS.

8. Sundsvallsföretaget Orvar & Son exporterar verkstadsartiklar till Tyskland genom ett agenturföretag i München. Tvist uppstår angående kontraktsbrott och provisionsersättningar m m.

a) Skall svensk eller tysk lag tillämpas?
b) Skall svensk eller tysk domstol döma i tvisten?

Förklara kortfattat! (Lagrum behöver ej anges.)

Svarsvägledning: Se Romförordningen resp. Brysselförordningen.

 

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 2013-01-17

 

1. AB Hej & Hå har försatts i konkurs vid Vettlösa tingsrätt. Tim Propp är konkursförvaltare. I varulagret finns, sammanblandat, osålda varupartier som levererats från AB Plåt & Son. Ett varuparti var levererat i fast räkning (obetalt) och senare, kort tid innan konkursen, levererades ett parti av samma slags varor i kommission. Dock är det inskrivet i kommissionsavtalet att returrätt ej föreligger. AB Plåt & Son hävdar separationsrätt till samtliga varor. Hur bör Tim Propp ställa sig till detta?

2. Pelle Hjulben behöver låna pengar och han avser att nyttja följande egendom som kreditsäkerhet. Förklara vad som därvid krävs för att en sakrättsligt hållbar säkerhet skall uppkomma, och om det ö h t är möjligt.

a) Ett gammalt guldur som han ärvt efter sin far med testamentariskt förordnande att gulduret ej får överlåtas.

b) En egenhändigt byggd sommarstuga belägen å mark som han arrenderar av hemmansägaren Gösta i Kluk.

c) En segelbåt belägen i Henån på Orust. Pelle vill inte lämna den ifrån sig eftersom han ämnar vara ute och segla hela sommaren.


3. AB Snabba Stålar äger en i nominella tal betydande kundstock av enkla fordringar. Många av dessa är dock osäkra, varför värdet är svårt att uppskatta. AB Snabba Stålar får efter en alltför expansiv period vissa likviditetsproblem, varvid man gör två kanske mindre välbetänkta affärstransaktioner.

a) Man säljer 25 procent av kundstocken till underpris till AB Torped-Inkasso, för att få in lite pengar i kassan. Förklara vad som händer med denna transaktion om AB Snabba Stålar försätts i konkurs.

b) Man pantsätter och belånar reverser hos Portier-Banken (enkla fordringar) nominellt värda 800.000 kr för ett lån om 500.000 kr. Pantförskrivningen innehåller bl a villkoret att panten till fullo tillfaller Porter-banken om lånet inte löses på förfallodagen. Har Du några synpunkter på denna klausul?

4. AB Nya Håkansson & Son har hamnat i betalningssvårigheter sedan en stor kund inte kunnat betala samt en anställd förskingrat pengar. Man överväger därför att till tingsrätten inge en ansökan om företagsrekonstruktion. Ange tre uppgifter som ansökan till tingsrätten måste innehålla!

5. Arne Dyngrak och Hasse Snack bor och studerar i en tvårumslägenhet hyrd av AB Hemska Hem i närheten av Campus i Östersund. Sovrummet är möblerat med en tvåvåningssäng. Arne har betydande skulder hos Kronofogden, avseende skatter samt underhåll till barn. Kronofogden, genom Krono-Kalle, kommer för att göra utmätning hos Arne och Hasse för Arnes skulder. Arne och Hasse är därvid rörande överens om att allt av ekonomiskt värde i lägenheten tillhör Hasse, ”så det kan Du inte ta”, säger de till Krono-Kalle. Denne påpekar då att han sett Arne och Hasse gå hand i hand genom Badhusparken en kväll för inte så länge sedan. Arne och Hasse undrar vad detta har med saken att göra. Förklara nu rättsläget utifrån utsökningsbalkens regler för utmätningssituationer av detta slag!


6. Enar Ardennersson äger en jordbruksfastighet som han till följd av vidlyftiga affärer och dåliga konjunkturer tvingats belåna ”upp över skorstenen”. En dag spricker bubblan och det blir exekutiv försäljning efter ansökan av Nordea. Det finns, förutom några gamla kraftledningsservitut, fyra inskrivningar i fastigheten.

a) Arrendeavtal avseende jordbruket å fastigheten ingånget i december 2009 och gällande för 25 år.
b) Panträtt från 2000-05-25 för Snedbank; pantbrevets belopp 1.000.000 kr, skuld 1.650.000 kr.
c) Panträtt från 2007-06-24 till Nordea; pantbrevets belopp 1.200.000 kr, skuld 1.875.000 kr.
d) Panträtt från 2005-02-18 till Västbanken; pantbrevets belopp 2.000.000 kr, skuld 3.800.000 kr.

Kostnaderna för det exekutiva förfarandet uppgår till 40.000 kr och fastigheten ropas in av Nordea för 4 miljoner kr.

a) Upprätta sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet. Bortse från den s k utmätningsräntan (d v s det rörliga räntetillägget).

b) Kan arrendet medföra några komplikationer? Beskriv rättsläget härvidlag.


7. Förklara kort vad som avses med följande.

a) Oklarhetsregeln vid tolkning av avtal

b) Inkorporering av standardavtal

c) Den s k tvåmånadersregeln av uppsägning av anställningsavtal på grund av personliga skäl.


8. Ett svenskt agenturföretag, som handlar med skogsmaskiner, har hamnat i tvist med sin tyske leverantör angående uppsägning av agenturavtalet och skadeståndsfrågor i samband därmed.

a) Vilka författningar reglerar frågorna om tillämplig lag respektive behörig domstol!

b) Det svenska företagets jurist tycker sig se att den svenska lagtexten om agenturavtal avviker något från det bakomliggande EU-direktivet. Förklara kort vad som gäller därvidlag! 

 

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 15 POÄNG, 2014-01-16

 

1. Tim Propp har under en längre tid haft svårigheter att betala sina räkningar. Till slut håller det inte längre, utan dagen före julafton 2013 försätts han i konkurs vid Vettlösa tingsrätt. Sökande är Kronofogdemyndigheten som fredagen den 13 december gav in konkursansökan till tingsrätten på grund av obetalda skatter. Rolf Buhse förordnas till konkursförvaltare. Denne intresserar sig för följande tre affärer som Propp gjort före konkursen.

a) Genom ett köpekontrakt daterat 2008-08-31 har han överlåtit en fastighet till sin
bror Petter Propp för en köpeskilling motsvarande ungefär hälften av
marknadsvärdet (som är detsamma idag). Lagfart söktes av Petter Propp den 30
november 2013.

b) För att få in likvida medel sålde Tim Propp en samling tavlor målade av Kaj på
Höjda till Bankirfirman Nisse & Co för en köpeskilling motsvarande
marknadsvärdet. Samtidigt med köpeavtalet ingick parterna ett leasingavtal enligt
vilket Tim Propp leasade tavlorna av Nisse & Co. Tavlorna har hela tiden hängt på
Tims kontor som han har hemma i bostaden.

c) Den 30 september 2013 gjorde Tim Propp så att han ”skrev över” sin bilsamling på
den s k kärringen genom ett gåvobrev som sedan dess förvarats i ”kärringens”
bankfack.

Förklara hur och i vad mån konkursförvaltaren kan angripa dessa transaktioner!


2. Kronofogden kommer för att förrätta utmätning hemma hos Torsten och Lennart som bor tillsammans i en vinterbonad sommarstuga som står å arrenderad mark. Utmätningen avser Torstens obetalda skatteskulder. Stugan ägs enligt Torstens och Lennarts samstämmiga uppgifter av Lennart. Enligt arrendekontraktet är både Torsten och Lennart arrendatorer till marken. En granne uppger att Torsten och Lennart bott där ”i alla tider”. Både Torsten och Lennart har förvärvsarbetat i många år. På den arrenderade tomten står en bil. Enligt ett köpekontrakt som Kronofogden hittar fasttejpat på baksidan av vattentanken till toalettstolen i stugan har Torsten köpt bilen på avbetalning. Värdet på bilen är ca 200.000 kr och restskulden till Billige Billys Bil AB är på 160.000 kr. Torsten äger dessutom en gammal Volvo värd ca 25.000 kr som han åker till och från arbetet med. Bedöm och förklara vad som kommer att göras från Kronofogdens sida!


3. Arne Dyngrak har köpt tre mindre byggnader, närmast av typen Friggebod.

a) Den ena är ett s k demo-ex av Friggebod som han köper på ett byggvaruhus i
Sundsvall.

b) Den andra byggnaden står på säljarens jordbruksfastighet i Alsen, men Arne skall
ha den som sjöbod vid Revsundssjön.

c) Den tredje byggnaden är en sommarstuga på arrenderad tomt på Norderön, och
Arne avser att bo där på sommaren hädanefter.

Förklara när Arne vinner skydd mot säljarens borgenärer i de olika fallen!


4. Träförädlingsföretaget Hasse Snack & Co i Ljungaverk har sålt ett parti varor till ett
företag i Hamburg, Dr Stroph GmbH. Tvist uppstår sedan köparen reklamerat
avseende undermålig kvalitet.

a) Ange vilket lands lag som gäller för avtalsförhållandet samt i vilken lag/regelverk
detta regleras! (Du behöver inte ange paragraf el dyl.)

b) Ange vilket lands domstolar som skall döma i tvisten samt i vilken lag/regelverk
detta regleras! (Du behöver inte ange paragraf el dyl.)

Det kan tilläggas att parterna inte avtalat något särskilt i dessa frågor.


5. Lill-Victor har belånat och pantsatt samtliga sina kundfordringar (fakturor) hos AB
Likviditet & Son. Det avtal som upprättats rörande pantsättningen är på 18 sidor och
utformat av den branschorganisation som AB Likviditet & Son tillhör.

a) Lill-Victor försätts i konkurs. Konkursförvaltaren hävdar att fakturafordringarna
ingår i konkursen eftersom fakturakopiorna fortfarande ligger i Lill-Victors
skrivbordslåda. Förklara vad som krävs för att pantskrivaren skall ernå skydd mot
pantsättarens borgenärer!

b) Avtalet innehåller i §18 en klausul av följande innebörd: Därest Lill-Victor ej till
oss infriar sin skuld å förfallodagen tillfaller kundfordringarna
(fakturafordringarna) oss (d v s AB Likviditet & Son) med full äganderätt.
Konkursförvaltaren hävdar att denna klausul är ogiltig. Förklara rättsläget med
hänvisning till lagrum!

c) Vissa klausuler i pantsättningsavtalet har fått en något otydlig avfattning som kan ge
upphov till något olika tolkningar. Finns det i rättspraxis någon regel som säger hur
dessa klausuler skall tolkas? Förklara!


6. Enar Ardennersson äger jordbruksfastigheten Tassemarken 1:2 i Huvudlösa kommun.
På grund av bl a sjunkande mjölklikvider och uteblivna omställningsbidrag har hans
ekonomiska situation blivit så brydsam att fastigheten nu skall säljas på exekutiv auktion
på begäran av Västbanken. Kostnaderna uppgår till 55.000 kr. Fastigheten belastas av
följande inskrivningar.

1) Jordbruksarrende inskrivet 2012-06-30. Arrendator är Enars halvbror Halvar
Ardennersson.

2) Västbanken, pantbrev 2011-01-11 å 1.000.000 kr, skuld 1.375.000 kr.

3) Hypoteket, pantbrev 1988-07-13 å 1.200.000 kr, skuld 1.100.000 kr.

4) Freddy Mac Inc, pantbrev 2008-10-14 å 800.000 kr, skuld 910.000 kr.

5) Bankirfirman Banco Rotto, pantbrev 2010-05-31 å 2.000.000 kr, skuld 2.738.000 kr.

Du skall

a) Upprätta sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet

b) Fördela köpeskillingen.

c) Med hänvisning till lagrum förklara om arrendet medför några särskilda
komplikationer.

OBS! Bortse från det rörliga räntetillägget.


7. Lille Jacobsson har lämnat sin anställning hos Noppes och blivit ”sin egen”. Arbetet går
ut att mot provision sälja Noppes produkter. Lille Jacobsson har erhållit F-skattebevis.
Han har också satt upp en skylt i anslutning till sin bostadslägenhet där det står
”Jacobssons försäljning”. Han har skrivit ett avtal med Noppes vari han benämns
”självständig uppdragstagare”. Hans enda huvudman är Noppes. Avtalet löper på
obestämd tid. Efter bara ett par månader vill Noppes ”sparka” Lille Jacobsson eftersom
de inte är nöjda med hans försäljningsresultat. Lille Jacobsson hävdar att Noppes inte
kan göra så enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

a) Diskutera huruvida Lille Jacobsson omfattas av LAS. Ange skäl både för och emot!

b) Hur skall Lille Jacobsson ”försvara sig” om han inte omfattas av LAS?


8. Abbas äger en pizzeria, AB Abbas Pizza, som försätts i konkurs. Konkursförvaltaren
anser att Abbas kort tid innan konkursen ”plundrat” bolaget genom att göra diverse sale-
and-lease-back affärer för att få in likvida medel som han sedan stoppat i egen ficka.
Vilket brott tror Du konkursförvaltaren anmäler honom för? Motivera med hänvisning
till lagrum!

 

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 10 POÄNG, 2015-01-15

1. Skrot- och diversehandlaren Enar Ardennersson har försatts i konkurs av Huvudlösa tingsrätt. Inför det första mötet med konkursförvaltaren Tim Propp vill Enar ha vissa förklaringar från Dig om vilka tillgångar som s a s ingår i konkursen, d v s om någon annan har separationsrätt eller ej. Det avser följande

a) Fyra lådor med skruv som Enar som kommissionär skall sälja för AB Skruvimports räkning. Tre lådor står ”för sig” i ett särskilt lagerutrymme, medan den fjärde lådan är öppnad och skruven ligger sammanblandade med diverse annan skruv som Enar Innehar.

b) En håltagningsmaskin som Enar ”skrivit över” på den s k kärringen. Han har givit den i gåva till henne, ett särskilt gåvobrev har upprättats och deponerats hos Lill-Victors juridiska byrå.

c) En hjullastare som han sålt till Finans AB Risken och sedan leasat tillbaka. Skriftliga avtal har upprättats, men i övrigt har inget särskilt gjorts med hjullastaren.

Förklara kort och koncist!

2. Anders Fanders Ekonomi AB bedriver en verksamhet där affärsidén är att köpa upp bl a företags kundfordringar, s k factoring. Dessutom köper man för billig penning upp diverse reversfordringar (skuldebrev) gentemot gäldenärer som anses som osäkra betalare. Nu har man köpt hundra fakturor från Einars El för 80 procent av nominellt belopp och erlagt betalning för dem över nätet. Då Anders Fanders kommer med sin folkvagnsbuss för att hämta fakturorna träffar han Krono-Kalle från Kronofogden som just varit där och satt en blå stämpel på alla fakturor innebärande att de är utmätta. Anders Fanders blir upprörd och visar upp dokumentation som utvisar att han köpt och betalat fakturorna ifråga. Krono-Kalle hävdar att han ändå haft rätt att utmäta fakturorna (för skatteskulder). Förklara rättsläget!


3. Hasse Snack driver en auktionsfirma och han är dessutom kassör i Offerdalsbygdens idrottsförening. Han blir försatt i personlig konkurs varvid konkursförvaltaren ifrågasätter följande affärer.

a) I auktionsfirman har han sålt en skogsmaskin i eget namn men för annans räkning. Köpeskillingen sätts in på hans rörelsekonto i banken ca en vecka innan konkursen.

b) Idrottsföreningens kontanta medel förvarar han i en plastpåse hemma i köket. Han har knytit igen påsen med ett blått snöre och därvid färst en liten lapp av styv papp där det står Tillhör Offerdalsbygdens Idrottsförening.

Förklara kort och koncist huruvida Hasse kan anses ha begått brott eller ej i ovanstående fall, och i så fall vilket brott han kan misstänkas för!

4. Nya Trävaru AB Tokfan & Son exporterar trävaror till Tyskland. Tvist uppstår med den tyske handelsagenten om bristfälligt försäljningsarbete. Agenturavtalet är muntligt och inget har sagts om tillämplig lag eller behörig domstol. Samtidigt har Tokfan & Son drabbats hårt ekonomiskt av att Sverige på ett fördragsvidrigt sätt underlåtit att implementera ett EU-direktiv på det arbetsrättsliga området. Följande frågor uppstår.

a) Vilket lands lag är tillämplig på tvisten mellan Tokfan & Son och den tyske handelsagenten? I vilken lag eller förordning regleras detta?

b) Om Tokfan & Son vill väcka talan mot den tyske agenten –till vilket lands domstol skall man då vända sig? I vilken lag eller förordning regleras detta?

c) Finns det någon grund för rättslig åtgärd och i så fall vilken, gentemot svenska staten på grund av bristande implementering av EU-direktiv?

Förklara kort och koncist!


5. Bosse Kalkon har efter en längre tids arbetslöshet hamnat i ekonomiska svårigheter. Nu har han dock erhållit en säsongsanställning med skogsröjning i Åredalen. Han ligger efter med betalningar till några olika fordringsägare. Kronofogden kommer på besök och det blir diverse frågor om vad som är utmätningsbart eller ej. Det gäller följande tillgångar/egendom.

a) Bosses hos Brottsoffermyndigheten innestående fordran på kränkningsersättning om sammanlagt 10.000 kr efter en misshandel.

b) En bil värd ca 75.000 kr som Bosse använder för att åka till och från skogsarbetet med.

c) En tavla som han målat men som varken varit utställd eller utbjuden till försäljning.

d) En utdragssoffa stående i köket i hans hyreslägenhet (han bor ensam).

e) Farfars guldklocka som han erhållit enligt testamente med däri angivet villkor ”får ej utmätas”.

f) Ett halsband som hänger på handdukshängaren på toaletten. Hasse hävdar att hans ”ex”, som flyttat ut för en månad sedan, glömt kvar detta.
Förklara kort, gärna med hänvisning till lagrum!


6. Jukka Nymanen äger en skogsfastighet, Tassemarken 1:2 i Vettlösa kommun, som han belånat upp över skorstenen, s a s. Bubblan spricker och fastigheten försäljs på exekutiv auktion på begäran av Sandbanken. Kostnaderna för förfarandet uppgår till 35.000 kr. Följande inteckningar etc belastar fastigheten.

1) Västbanken, pantbrev 2002-05-07, 1.000.000 kr, skuld 800.000 kr
2) Sandsbanken, pantbrev 2003-06-19, 1.000.000 kr, skuld 950.000 kr
3) Enskilda banken, pantbrev 2006-08-26, 300.000 kr, skuld 380.000 kr
4) Pundhufvudet Finans AB, pantbrev 2009-12-05, 2.000.000 kr, skuld 2.800.000 kr.

Fastigheten inropas av Enar Ardennersson för 3.500.000 kr. Du skall

a) Upprätta en sakägarförteckning
b) Ange skyddsbeloppet
c) Fördela köpeskillingen

Bortse från det rörliga räntetillägget!


7. Lille Pettersson har under en längre tid haft betalningssvårigheter. Den 22 december 2014 försattes han i konkurs vid Hufvudlösa tingsrätt på ansökan av Preppens Bryggeri. Konkursförvaltaren Rolf Buhse fattar intresse för följande transaktioner, som han överväger att ingripa emot medelst konkurslagens regler om återvinning.

a) Han har den 3 oktober 2014 givit sin hustru Rosamunda en fastighet i gåva. Rosamunda har sökt lagfart och gåvan har också hanterats enligt de regler som gäller enligt äktenskapsbalken för gåva mellan makar.

b) Han har den 2 december 2014 gjort en större ”fyllnadsinbetalning” till Fiscus (Skatteverket)

c) Han har 14 december betalat en faktura till Bygg-Johan med förfallodag 14 januari 2015.

Bedöm om Buhse med framgång kan föra återvinningstalan, och hänvisa till lagrum.

8. Du har börjat som jurist på Kottes juridiska byrå. Du får besök av två personer som båda menar att de blivit felaktigt uppsagda från sina anställningar.

a) Signe uppger att den nye VD:n på det företag (en parfymaffär) där hon arbetar anser att hon arbetar alldeles för långsamt, att hon säljer sämre än övriga expediter.

b) Hasse Snack uppger att han av sin arbetsgivare blivit felaktigt anklagad för att han tagit ett paket cigaretter på den lilla närbutik där han arbetar.

Du skall
a) Förklara de grundfläggande förutsättningarna för uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens sida med angivande av lagrum

b) Formulera en fråga till Signe respektive Hasse i syfte att finna ett gott, tänkbart argument mot uppsägning avseende var och en av dem.

 TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 15 HP, 2016-01-14

Tillåtna hjälpmedel är icke kommenterad författningstext, såsom Svensk Författningssamling (SFS), Sveriges Rikes Lag (lagboken), Sveriges Lagar, miniräknare.

Tentamen består av 8 frågor, som vardera kan ge max sex poäng utom fråga nr 1 och 4 som kan ge nio poäng. Maxpoäng är således 54 poäng.

Betygsgränserna är följande; A Framstående, 49 p
       B Mycket bra, 43 p
       C Bra, 38 p,
       D Tillfredställande, 32 p,
       E Tillräcklig 27 p,
F och FX Otillräcklig

Lycka till!

1. Skrothandlaren Enar Ardennersson har försatts i konkurs. Konkursförvaltaren Tim Propp har att ta ställning till vilka tillgångar som ingår i konkursen respektive vilka som tillhör tredje man. Frågetecken uppstår kring följande egendom.

a) Ett hästsläp som Enar sålt billigt till Krister Pundin tre veckor innan konkursansökan.
Pundin har inte hämtat släpet.
b) En svarv som Enar för ett år sedan sålt till AB Objektfinans och sedan genom ett samma
dag tecknat leasingavtal leasat tillbaka.
c) En fakturafordran gentemot Nisses Bil AB som Enar sex månader före konkursansökan
givit sin hustru i gåva. Enar har därvid också via SMS underrättat Nisses Bil AB om
överlåtelsen och att betalning således skall ske till hustrun.

Förklara huruvida ovan angiven egendom ingår i konkursen eller ej!


2. Hasse Snack behöver låna pengar. Långivaren kräver säkerhet. Förklara huruvida nedan angiven egendom med sakrättslig verkan kan användas som säkerhet eller ej, samt vad som därvid krävs!

a) Ett guldur som han erhållit genom testamente med däri angivet villkor att gulduret ej får
överlåtas.
b) En sommarstuga som Hasse äger, och som står på mark han arrenderar i Bakvattnet.
c) En andel i en travhäst han är delägare i och som står uppstallad hos en tränare utanför
Sundsvall.

3. Kronoassistent Anna Brådis kommer hem till Arne Dyngrak för att förrätta utmätning. Arne ligger bakfull i kökssoffan men hans sambo Rosamunda bjuder Anna på kaffe och visar också vad som finns i lägenheten. Anna överväger därpå att utmäta följande egendom.

a) Fyra tavlor målade av Anton Genberg. Rosamunda visar dock upp ett skriftligt
köpekontrakt utvisande att hon köpt tavlorna av Arne då denna behövde pengar. Hon visar
även ett kvitto på köpeskillingen. En av tavlorna hänger på väggen i vardagsrummet och de
tre övriga ligger under Rosamundas säng.
b) En mountain-bike, som enligt Rosamunda ägs av hennes son Axel, d v s Arnes styvson,
som också bor i lägenheten.
c) Bostadsrättslägenheten de bebor och som Arne är ägare till. Arne köpte den för bara några
veckor sedan varvid han använde sina samlade besparingar.

Förklara såväl rätts- som bevisläget i den mån det är aktuellt samt ange lagrum om sådant finns!


4. Fläsk-Harrys Chark- och Gårdsbutik KB har försatts i konkurs. Fordringsägarna är följande.

Snedbank, fordran 240.000 kr förenad med företagshypotek
Västbanken, fordran 1.200.000 kr förenad med fastighetspant
Tomas Torsk, lönefordran 32.000 kr
Leverantörer tillhopa 140.000 kr.

På tillgångssidan finns

Varulager 25.000 kr
Kundfordringar 35.000 kr
Banktillgodohavande 15.000 kr
Jordbruksfastigheten Tassemarken 4 800.000 kr

Hur blir utfallet i konkursen?


5. Du har kallats till polisförhör där inspektör Tore Långberg delger Dig följande brottsmisstankar

a) Du har såsom kommissionär sålt bilar för annans räkning. Försäljningslikviderna har ej
hållits avskilda utan satts in på Ditt företags allmänna rörelsekonto.
b) Du har genom gåvoliknande åtgärder två månader innan konkursen frånhänt AB Invest
367.000 kr. Du är ensam ägare till detta bolag.
c) I syfte att nå en ackordsuppgörelse med samtliga leverantörer har Du givit en av dessa
”pengar under bordet”.

Du skall i alla tre fallen ange relevant brottsrubricering samt lagrum!


6. Förklara på vilket sätt ett avtal om jordbruksarrende kan ställa till problem vid exekutiv försäljning av fastighet, och ange relevant lagrum i utsökningsbalken!
7. AB Jämt-Skruv har ett tidsbestämt uppdragsavtal med Petter Säljare och ett tidsbestämt anställningsavtal med Johanna Säljare. Förklara vad som gäller ifall AB Jämt-Skruv vill avsluta respektive avtal.

a) vid den avtalade tidens utgång
b) innan den avtalade tiden löpt ut


8. Stolp-Anders Trävarufabrik AB i Hammerdal har börjat exportera till Tyskland. Direktförsäljning sker till två köpare, Schnurrbart GmbH och Grosskopf GmbH.

a) Dröjsmål uppstår i leveransen till Schnurrbart GmbH. Vilket lands köprätt är det som
därvid gäller och i vilken författning regleras detta?
b) Grosskopf GmbH förbereder genom Rechtsanwalt Helmut Stropp en stämningsansökan
gentemot Stolp-Anders Trävarufabrik AB på grund av fel i leverans. Vilket lands
domstolar skall döma i tvisten och i vilken författning regleras detta?
 

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 15p 2017-01-12

Examinator: Jan-Åke Nyström, som under skrivningen finns tillgänglig på telefon 10 75 90 eller 070-342 87 94

Tillåtna hjälpmedel är icke kommenterad författningstext, såsom svensk Författningssamling (SFS), Sveriges Rikes Lag (lagboken), Sveriges Lagar.

Tentamen består av 8 frågor, som vardera kan ge max sex poäng utom fråga nr 1 och 6 som kan ge nio poäng. Maxpoäng är således 54 poäng.

Betygsgränserna är följande;
A Framstående, 49 p
B Mycket bra, 43 p
C Bra, 38 p,
D Tillfredställande, 32 p,
E Tillräcklig 27 p,
F och FX Otillräcklig,

Lycka till!

1. Du skall kort ange när en förvärvare/panthavare vinner skydd mot överlåtarens/pantsättarens borgenärer i följande fall.

a) Överlåtelse av begagnad bil från bilhandlare till konsument
b) Skogsfastighetsägares försäljning av virke till Norrskog
c) Överlåtelse av ett bubbelbadkar installerat i överlåtarens villa
d) Pantsättning av fakturafordringar
e) Pantsättning av skuldebrev ställda till innehavaren
f) Andrahandspantsättning av övervärde i travhäst uppstallad hos tränare
g) Köp av tavla på exekutiv auktion
h) Gåva mellan makar som för tillfället inte bor tillsammans
i) Jordbruksfastighet


2. Stor-Johans Auktioner KB (Stor-Johan) är verksamma med försäljning av skogs- och entreprenadmaskiner. Bl a köper man upp egendom från konkursbon. Mestadels handlar man i kommission men uppköpen från konkursbon sker i fast räkning, varvid Stor-Johan sålunda är återförsäljare. Alla betalningar från kunder går in på Stor-Johans rörelsekonto. Tyvärr går det så illa att Stor-Johan försätts i konkurs.

a) Förklara rättsläget vad gäller maskiner i lager och medel å kontot!
b) Konkursförvaltaren Rolf Buhse gör en brottsanmälan till åklagaren. Ange
brottsrubricering och motivera!

3. Factoring AB Pundhufvud & Son (Pundhufvudet) har förvärvat ett stort antal fakturafordringar från AB Köp & Sälj, samt även ett antal orderskuldebrev från KB Lån-Invest.

a) En fakturakund invänder mot Pundhufvudets krav på betalning att fakturan betalats för
länge sedan till AB Köp & Sälj. Kvittot uppvisas. Av detta framgår att fakturan var betald
redan då den överläts till Pundhufvudet. Är kunden skyldig betala till Pundhufvudet?
b) Blir svaret detsamma om det inte är fråga om en faktura utan om ett orderskuldebrev?

Förklara kort med hänvisning till lagrum!


4. Kronofogden kommer på besök hos Rosamunda för att göra utmätning med anledning av obetalda skatteskulder om 27.000 kr. Rosamunda är ensamstående med tre barn, 13, 12 och 8 år gamla. Familjen bor i ett litet radhus (fastighet). Fråga uppkommer huruvida Kronofogden kan utmäta följande egendom

a) En stationär dator (varken Rosamunda eller barnen har några i-pads eller smarttelefoner).
b) En Fiat värd ca 20.000 kr som Rosamunda använder till och från sitt deltidsarbete.
c) Radhuset /fastigheten som av Kronofogden bedöms ha ett visst övervärde så pass att det
täcker skatteskulden och kostnaderna för utmätningen.

Kan/bör egendomen utmätas? Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum!

5. Maggan har under flera år bedrivit verksamhet som enskild näringsidkare med firma Kossan Mu. Hon försätts i konkurs av Huvudlösa tingsrätt dagen före julafton (2016-12-23), efter att Fiscus (Skatteverket) inlämnat konkursansökan på luciadagens morgon (2016-12-13). Tim Propp förordnas till konkursförvaltare. Denne överväger att föra återvinningstalan beträffande följande transaktioner.

a) Enligt ett köpekontrakt daterat 2009-12-06 har Maggan överlåtot en fastighet till kraftigt
underpris till Biscaya Holding Inc. Lagfart har inte sökts.
b) Den 17 juli 2016 skrevs ett bodelningsavtal där praktiskt taget all egendom tillskiftades
”gubben”.
c) I november 2016 betalade Maggan med sina sista slantar en icke förfallen låneskuld till
Inkasso AB Torpeden då hon kände sig pressad att göra detta.

Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum!

6. AB Kånken har betalningssvårigheter. Exekutiv försäljning skall ske av bolagets fastighet
Husknuten 4 i Östersund. De banker som har panträtt är följande.

1) Danske Bank, pantbrev från 1994-10-01 om 1.000.000 kr, fordran 1.200.000 kr
2) Snedbank, pantbrev från 1991-08-24 om 1.200.000 kr, fordran 1.100.000 kr
3) Västbanken, pantbrev från 2002-05-07 om 800.000 kr, fordran 950.000 kr

Exekutionssökande är Västbanken. Kostnaden för förfarandet uppgår till 38.000 kr.
fastigheten inropas av AB Husbocken för 3 miljoner kr.

Du skall
a) upprätta sakägarförteckning
b) ange skyddsbeloppet
c) fördela köpeskillingen

7. Peter Petimeter kontaktar Dig sedan han blivit uppsagd av sin arbetsgivare med
åberopande av arbetsbrist. Peter förklarar för Dig att det enligt honom är vissa personliga
motsättningar mellan honom och arbetsgivaren som är orsaken till uppsägningen och att det
inte alls föreligger någon arbetsbrist.

a) Vad skall Peter (snarast) göra ifall han inte vill godta uppsägningen?
b) Skall arbetsgivarens påstående om arbetsbrist accepteras eller har Peter rätt att föra
motbevisning och hävda att det inte föreligger arbetsbrist?

8. Två EU-direktiv har kommit till Rosenbad. I det ena stipuleras att reglerna om allmän
visstidsanställning måste ändras. Det andra stipulerar att ett företagshypotek inte får omfatta
likvida medel, aktier och s k industritillbehör.

a) Förklara kort vad reglerna om allmän visstidsanställning innebär, men hänvisning till
lagrum!
b) Behöver någon lagändring göras med anledning av direktivet om företagshypotek?
c) Ange två viktiga saker som händer ifall lagstiftaren inte på erforderligt sätt implementerar
ett EU-direktiv?

 

TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 15p 2017-01-12

Examinator: Jan-Åke Nyström, som under skrivningen finns tillgänglig på telefon 10 75 90 eller 070-342 87 94

Tillåtna hjälpmedel är icke kommenterad författningstext, såsom svensk Författningssamling (SFS), Sveriges Rikes Lag (lagboken), Sveriges Lagar.

Tentamen består av 8 frågor, som vardera kan ge max sex poäng utom fråga nr 1 och 6 som kan ge nio poäng. Maxpoäng är således 54 poäng.

Betygsgränserna är följande;
A Framstående, 49 p
B Mycket bra, 43 p
C Bra, 38 p,
D Tillfredställande, 32 p,
E Tillräcklig 27 p,
F och FX Otillräcklig,

Lycka till!

1. Du skall kort ange när en förvärvare/panthavare vinner skydd mot överlåtarens/pantsättarens borgenärer i följande fall.

a) Överlåtelse av begagnad bil från bilhandlare till konsument
b) Skogsfastighetsägares försäljning av virke till Norrskog
c) Överlåtelse av ett bubbelbadkar installerat i överlåtarens villa
d) Pantsättning av fakturafordringar
e) Pantsättning av skuldebrev ställda till innehavaren
f) Andrahandspantsättning av övervärde i travhäst uppstallad hos tränare
g) Köp av tavla på exekutiv auktion
h) Gåva mellan makar som för tillfället inte bor tillsammans
i) Jordbruksfastighet


2. Stor-Johans Auktioner KB (Stor-Johan) är verksamma med försäljning av skogs- och entreprenadmaskiner. Bl a köper man upp egendom från konkursbon. Mestadels handlar man i kommission men uppköpen från konkursbon sker i fast räkning, varvid Stor-Johan sålunda är återförsäljare. Alla betalningar från kunder går in på Stor-Johans rörelsekonto. Tyvärr går det så illa att Stor-Johan försätts i konkurs.

a) Förklara rättsläget vad gäller maskiner i lager och medel å kontot!
b) Konkursförvaltaren Rolf Buhse gör en brottsanmälan till åklagaren. Ange
brottsrubricering och motivera!

3. Factoring AB Pundhufvud & Son (Pundhufvudet) har förvärvat ett stort antal fakturafordringar från AB Köp & Sälj, samt även ett antal orderskuldebrev från KB Lån-Invest.

a) En fakturakund invänder mot Pundhufvudets krav på betalning att fakturan betalats för
länge sedan till AB Köp & Sälj. Kvittot uppvisas. Av detta framgår att fakturan var betald
redan då den överläts till Pundhufvudet. Är kunden skyldig betala till Pundhufvudet?
b) Blir svaret detsamma om det inte är fråga om en faktura utan om ett orderskuldebrev?

Förklara kort med hänvisning till lagrum!


4. Kronofogden kommer på besök hos Rosamunda för att göra utmätning med anledning av obetalda skatteskulder om 27.000 kr. Rosamunda är ensamstående med tre barn, 13, 12 och 8 år gamla. Familjen bor i ett litet radhus (fastighet). Fråga uppkommer huruvida Kronofogden kan utmäta följande egendom

a) En stationär dator (varken Rosamunda eller barnen har några i-pads eller smarttelefoner).
b) En Fiat värd ca 20.000 kr som Rosamunda använder till och från sitt deltidsarbete.
c) Radhuset /fastigheten som av Kronofogden bedöms ha ett visst övervärde så pass att det
täcker skatteskulden och kostnaderna för utmätningen.

Kan/bör egendomen utmätas? Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum!

5. Maggan har under flera år bedrivit verksamhet som enskild näringsidkare med firma Kossan Mu. Hon försätts i konkurs av Huvudlösa tingsrätt dagen före julafton (2016-12-23), efter att Fiscus (Skatteverket) inlämnat konkursansökan på luciadagens morgon (2016-12-13). Tim Propp förordnas till konkursförvaltare. Denne överväger att föra återvinningstalan beträffande följande transaktioner.

a) Enligt ett köpekontrakt daterat 2009-12-06 har Maggan överlåtot en fastighet till kraftigt
underpris till Biscaya Holding Inc. Lagfart har inte sökts.
b) Den 17 juli 2016 skrevs ett bodelningsavtal där praktiskt taget all egendom tillskiftades
”gubben”.
c) I november 2016 betalade Maggan med sina sista slantar en icke förfallen låneskuld till
Inkasso AB Torpeden då hon kände sig pressad att göra detta.

Förklara rättsläget med hänvisning till lagrum!

6. AB Kånken har betalningssvårigheter. Exekutiv försäljning skall ske av bolagets fastighet
Husknuten 4 i Östersund. De banker som har panträtt är följande.

1) Danske Bank, pantbrev från 1994-10-01 om 1.000.000 kr, fordran 1.200.000 kr
2) Snedbank, pantbrev från 1991-08-24 om 1.200.000 kr, fordran 1.100.000 kr
3) Västbanken, pantbrev från 2002-05-07 om 800.000 kr, fordran 950.000 kr

Exekutionssökande är Västbanken. Kostnaden för förfarandet uppgår till 38.000 kr.
fastigheten inropas av AB Husbocken för 3 miljoner kr.

Du skall
a) upprätta sakägarförteckning
b) ange skyddsbeloppet
c) fördela köpeskillingen

7. Peter Petimeter kontaktar Dig sedan han blivit uppsagd av sin arbetsgivare med
åberopande av arbetsbrist. Peter förklarar för Dig att det enligt honom är vissa personliga
motsättningar mellan honom och arbetsgivaren som är orsaken till uppsägningen och att det
inte alls föreligger någon arbetsbrist.

a) Vad skall Peter (snarast) göra ifall han inte vill godta uppsägningen?
b) Skall arbetsgivarens påstående om arbetsbrist accepteras eller har Peter rätt att föra
motbevisning och hävda att det inte föreligger arbetsbrist?

8. Två EU-direktiv har kommit till Rosenbad. I det ena stipuleras att reglerna om allmän
visstidsanställning måste ändras. Det andra stipulerar att ett företagshypotek inte får omfatta
likvida medel, aktier och s k industritillbehör.

a) Förklara kort vad reglerna om allmän visstidsanställning innebär, men hänvisning till
lagrum!
b) Behöver någon lagändring göras med anledning av direktivet om företagshypotek?
c) Ange två viktiga saker som händer ifall lagstiftaren inte på erforderligt sätt implementerar
ett EU-direktiv?

Senast sparad: 2017-10-25